ไทยยังเทียร์ 2 “ปลัดแรงงาน” เผยท่าทีมุ่งพัฒนากฎหมาย พร้อมขจัดค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า “นายสุทธิ สุโกศล” ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งสหรัฐอเมริการะบุว่า รัฐบาลไทยยังไม่บรรลุมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์ในหลายประการ แต่ก็มีความพยายามอย่างมาก เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมา

โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จนมีพัฒนาการสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครอง และด้านการป้องกัน นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอ

การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของรัฐและเอกชน การเพิ่มความร่วมมือกับ NGOs ในการดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว การกำหนดให้นายจ้างจัดทำสัญญาจ้างเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว และการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามแนวชายแดนที่จ้างงานตามฤดูกาล

ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานค่อนข้างมากเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานสัญชาติอื่น รวมทั้งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ๆ และเน้นการควบคุมตรวจตราอย่างเข้มงวด ผ่านกระบวนการตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหาร การคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งจัดวางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร่วมกันแก้ไขปัญหากับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคีภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ประเทศเพื่อนบ้าน และองค์การระหว่างประเทศ

“การจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ติดต่อกัน 2 ปี เป็นสิ่งยืนยันความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยในการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยว่าไม่มีการผลิตจากการใช้แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ อันจะส่งผลให้ธุรกิจคู่ค้าจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นและภาคการผลิตสามารถส่งออกได้มากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”

“อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน” นายสุทธิ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ