LPC มอบโอกาสพนักงาน สร้างคนคุณภาพสู่สังคมน่าอยู่

ต้องยอมรับว่าการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม เพราะเส้นทางชีวิตของทุกคนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่แรกเกิด มีหลายคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และยิ่งเข้าทำงานแล้ว เหลียวซ้ายแลขวาโอกาสก็กลายเป็นอากาศไปแล้ว แต่ถ้าหากมีใครสักคนมาหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้ เส้นทางที่พวกเขาก้าวเดินจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นตามมา

ซึ่งเหมือนกับ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) กิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ในเครือ “แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป” ผู้ให้บริการชุมชนด้านความสะอาด และงานบริการอื่น ๆ ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินี ที่ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม

โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการบริการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินี และผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน

“สุรัสวดี ซื่อวาจา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) บอกว่าบริษัทได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงาน ตั้งแต่การฝึกให้อ่านออกเขียนได้ ด้วยการนำครูเข้าไปสอนตามคอนโดฯลุมพินีที่พนักงานประจำอยู่ที่โครงการนั้น ๆ ส่วนคนที่อ่านออกเขียนได้ บริษัทจัดส่งเข้าเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้พนักงานตามระดับความรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งยังมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานด้วย

และเมื่อไม่นานผ่านมามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขางานแม่บ้านโรงแรม ให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินีที่จบการศึกษาตามโครงการที่บริษัทร่วมกับ กศน. รวมถึงผู้ที่จบการศึกษาในชั้น ม.6 จากที่อื่น ๆ ด้วย

“สำหรับพนักงานของเรา เขาคือหัวใจที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงต้องใส่ใจ ด้วยการเพิ่มเกราะความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ความเป็นอยู่ สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งหากเขามีการศึกษาที่ดี ถือว่าเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเปิดโอกาสต่อยอดในการทำงานให้กับเขาได้เช่นกัน”

ขณะที่ “พงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กล่าวว่านอกจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้ว วิทยาลัยยังมีหน้าที่หลักสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะอาชีพให้สูงขึ้น ทั้งทางด้านคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิทางการศึกษา

“การลงนามความร่วมมือกับ LPC ในการพัฒนาบุคลากร โดยทาง LPC เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ทุนการศึกษา และเวลาในการเรียนให้กับพนักงาน ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารงานทุกระดับของ LPC ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะการศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาความสามารถของตนเอง ทั้งนั้นหากผู้ประกอบการทุกแห่งมีมุมมองเช่นเดียวกับ LPC จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

“ทั้งนั้นในช่วงที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะอาชีพ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) เพื่อเพิ่มสมรรถนะอาชีพให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง”

“ความร่วมมือกับ LPC ครั้งนี้ ถือเป็นการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ โดยเฉพาะความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งวิทยาลัยได้จัดเตรียมหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะให้สอดคล้อง หรือตรงตามความต้องการของสถานประกอบการตามมาตรฐานอาชีพ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่คนยังไม่เปลี่ยนทำให้ยากที่จะแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ จึงทำให้หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันต้องปรับตัว รวมถึงสถานประกอบการเช่นกัน”

ฉะนั้น ยังมีผู้คนอีกมากมายที่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางการศึกษา ตรงนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออเข้าใจ และพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดี ๆ อยู่เสมอ ซึ่งไม่ใช่แค่สถานประกอบการจะได้คนที่มีความรู้ มีทักษะเข้ามาทำงาน แต่สถานศึกษายังได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แข่งขันกับนานาประเทศอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ