แรงงานนอกระบบฟังทางนี้! กรมการจัดหางาน ปล่อยเงินกู้ยืมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านสูงสุด 2 แสนบาท

“นางเพชรรัตน์ สินอวย” อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีส่วนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีจำนวนมากถึง 21.2 ล้านคน ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน และเพื่อเกิดการรวมกลุ่มกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

สำหรับผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน กรมการจัดหางานมีกองทุนหมุนเวียน สำหรับให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ส่วนวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน

ตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มดำเนินการ จนถึงปัจจุบันมีผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วจำนวน 859 ราย/ กลุ่ม (253 ราย 606 กลุ่ม) สมาชิกจำนวน 5,506 คน ปล่อยกู้ไปแล้ว 433 ราย/กลุ่ม (13 ราย 420 กลุ่ม) จำนวนเงิน 42,186,000 บาท

ขณะที่ปี 2562 นี้ ได้รับอนุมัติให้ปล่อยกู้ จำนวน 7,000,000 บาท ปล่อยกู้ไปแล้ว 44 ราย/ กลุ่ม (6 ราย 38 กลุ่ม จำนวนเงิน 4,995,000 บาท) ยังมีเงินคงเหลือที่สามารถปล่อยกู้ได้อีกจำนวน 2,005,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ