การบริหารการเปลี่ยนแปลง “SCBLIFE” ขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน

ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีอยู่เดิม ดังนั้นธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนจึงเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จากความท้าทายดังกล่าว การปรับเปลี่ยนแนวคิด กลวิธี และกระบวนการบริหารจัดการใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลาย ๆ องค์กร เพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันและยังคงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าต่อไปได้

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ “SCBLIFE” ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่เล็งเห็นสัญญาณ digital disruption ในประเทศไทย จึงเริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดรับกับยุคดิจิทัลตั้งแต่ 3 ปีก่อน ภายใต้ภารกิจ “SCBLIFE Transformation” จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการดำเนินธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร เทคโนโลยี วัฒนธรรม และทรัพยากรบุคคล

ภารกิจดังกล่าวนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ดังนั้น ภายในงานประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2562 “เสถียร เลี้ยววาริณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ “SCBLIFE” จึงร่วมเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ และแนวคิดในการบริหารธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมยกกรณีศึกษาขององค์กร SCBLIFE ในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

“กว่า 43 ปีที่ SCBLIFE อยู่คู่ลูกค้าชาวไทย ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ บริษัทมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราได้สื่อสารและสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้รับทราบ และยอมรับโดยทั่วกันอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติขององค์กร ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ และการจัดกิจกรรมภายในต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝัง growth mindset ของการพัฒนาตนเองให้กับพนักงาน บุคลากรของเราจึงรู้สึกคุ้นเคยและสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี”

“ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SCBLIFE เริ่มจากการสร้างความร่วมมือ และการสนับสนุนจากพนักงานระดับบริหาร ผ่านการจัดประชุม leader talk ทุกเดือน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารทุกคนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ผู้บริหารทุกคนจะต้องเข้าใจ ยอมรับ และรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อน จึงจะสามารถสื่อสารต่อไปยังทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุน”

“ขณะเดียวกัน การสื่อสารจากองค์กรสู่พนักงานโดยตรงก็เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ SCBLIFE มีการดำเนินการ คือ การจัดประชุม town hall เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กร (internal communications) ผ่านรูปแบบกิจกรรมและการสื่อสารต่าง ๆ ที่เข้าถึงพนักงาน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา”

“เสถียร” กล่าวต่อว่า เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง และบ่มเพาะพนักงานให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา SCBLIFE จึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมพนักงานไว้ 3 ด้านควบคู่กัน ประกอบด้วย

หนึ่ง การให้ความรู้เพื่อจุดประกายให้พนักงานทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (mindset) ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแค่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านสุขภาพ โดยได้บรรจุ growth mindset เป็นหลักสูตร อบรมด้าน soft skill ให้กับพนักงานทุกระดับ

สอง การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนำดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งระบบ cloud, automation และ paperless เพื่อปรับพฤติกรรมของพนักงานให้คุ้นชินกับกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า

สาม การจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการปรับตัวให้กับพนักงาน โดยปีที่แล้วได้จัดกิจกรรม “Let”s Transform” และต่อยอดสู่กิจกรรม “Let”s Talk Health” ในปี 2562 นี้ ในรูปแบบ knowledge learning workshop โดยนำวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแง่มุม ทั้งแง่ของการทำงาน และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และกระตุ้นให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน มี growth mindset ที่พร้อมต่อการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาจากภายนอก เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าทั้งสำหรับตนเองและองค์กรในระยะยาว

ทั้งนี้ ด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมภายในองค์กรของ SCBLIFE ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์

ทั้งหมดนี้ล้วนเพื่อจุดประกายและเตรียม mindset ให้พนักงานทุกคนรู้สึกตื่นตัว มีความพร้อม และสามารถตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งผลลัพธ์นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเองแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถลดแรงต้าน ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ