กลุ่มเซ็นทรัล ชูความยั่งยืนองค์รวม มุ่งเน้นการพึ่งตนเองสู่ชุมชนต้นแบบ

“ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Sustainable Development บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “หุ้นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ยกระดับชุมชนยั่งยืน” ในงานสัมมนา “แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ลดเหลื่อมล้ำ หนุนเศรษฐกิจฐานราก จากเหนือจดชายแดนใต้ว่า แนวทางที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินการมาตลอดระยะ 70 ปีที่ผ่านมา คือ การที่จะทำอย่างไรทำให้เราอยู่คนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสงบสุข ซึ่งเราอยู่ในธุรกิจจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เพราะถ้าผู้คน และสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจจะอยู่ไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นงานต่างๆ ที่เซ็นทรัลจะทำจึงมีกรอบความคิดสำคัญ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) แต่ในปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่มาเป็นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value-CSV)

และการสร้างคุณค่าร่วม เรามองว่ากลุ่มเซ็นทรัลจะทำอย่างไร ให้การทำงานด้านสังคมมีความยั่งยืน ธุรกิจจะยั่งยืนได้ ต้องอยู่กับสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งทุกองคาพยพจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ความคิดนี้จึงเปลี่ยนจากจุดหนึ่งมาสู่จุดหนึ่ง โดยเฉพาะสิ่งที่เซ็นทรัลทำมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ซึ่งถือว่าไปคนละทิศละทาง

ฉะนั้นแล้วเราจึงมาปรับความคิด โดยใช้กรอบบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) เป็นแนวทางในกำหนดทิศทาง และทั้ง 17 เป้าหมายกลุ่มเซ็นทรัลทำทั้งหมดไม่ได้ จึงได้จัดหมวดหมู่กลยุทธ์ออกเป็น 4 ด้านหลักๆ คือ

หนึ่ง ด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของคน (PEOPLE)

สอง ด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน (COMMUNITY)

สาม ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)

และสี่ ด้านความสงบสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม (PEACE & CULTURES)

และในวันนี้จะขอพูดถึง ด้าน 1 ที่เป็นเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของคน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และจ้างงานผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สุงอายุอย่างยั่งยืน เพราะแต่เดิมการเข้าไปช่วยเหลือ และพัฒนาจะเน้นเป็นส่วนๆ เท่านั้น เขาเดือดร้อนอะไร อยากได้อะไร ก็จะไปช่วยเหลือในสิ่งนั้น และทำเพียงแค่วันเดียว หรือทำพิธีส่งมอบแล้วกลับ ตรงนี้ถือว่าไม่ยั่งยืน เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านั้นไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเขาเหล่านั้น ฉะนั้นแล้วทุกเรื่องทุกมิติที่จะทำต้องทำตัวเองว่าโครงการที่จะทำอยู่นั้นมีความยั่งยืน

และในความยั่งยืนนั้นเราจะเป็น Business Partner หรือเป็น Partnership กับผู้ทำโครงการกับเรา และเขาเหล่านั้นต้องยืนอยู่บนของตนเอง ไม่ได้ให้ปลา แต่ให้เครื่องมือจับปลา ดังนั้นการสร้างงานให้กับโรงเรียน ชุมชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเซ็นทรัลจึงมองและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งยังต้องให้เขายืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง เลี้ยงตัวเองได้ และทำให้เขาเหล่านั้นเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ เพื่อสามารถทำงานในเชิงความคิดร่วมกันต่อไปได้

เราจึงพยายามสร้างโมเดลต้นแบบเหล่านี้ขึ้น โดยมองเป็นองค์รวม ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจหลากหลายเราจะทำอย่าไรให้สิ่งที่มีอยู่มากกลายเป็นพลัง เป็นประโยชน์ ด้วยการผสานพลังในของธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มเซ็นทรัลให้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน สังคม ตามกลยุทธ์ออกเป็น 4 ด้าน โดยมีพนักงานเป็นกลไกในขับเคลื่อนให้การทำงานไปสู่ความยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ