กระทรวงแรงงาน ผุดสถาบัน MARA พัฒนาคนรองรับการลงทุนหุ่นยนต์ในพื้นที่ EEC

“ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy-MARA) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการที่นำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาปรับใช้ในการกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

“นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของสถาบัน MARA จะยึดแนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการฝึกอบรมช่างฝีมือ พนักงานในสถานประกอบกิจการ การทดสอบฝีมือแรงงาน การออกแบบหลักสูตร พัฒนาครูฝึกเพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

โดยในปี 2563 วางเป้าหมาย ที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 2,000 คน ใน 42 หลักสูตร อาทิ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ

“สถาบัน MARA จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเดินหน้าปฏิรูปแรงงานให้มีฝีมือ รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมในอนาคตอีกด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ