“หม่อมเต่า” ยันกองทุนประกันสังคมยังมั่นคง เดือนส.ค.มีเงินลงทุนกว่า2ล้านล้าน กำไร6พันล้าน

ตามที่ได้มีการเสนอข่าวว่ากองทุนประกันสังคมจะหมดลงภายใน 15 ปีนั้น “ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในเรื่องสถานะกองทุนประกันสังคมว่า จากรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยของสำนักงานประกันสังคม ที่ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รายงานเมื่อปี 2015 สถานะของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันยังมีความมั่นคง แต่ด้วยปัจจัยในอนาคตที่ต้องพบกับปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้น แรงงานเข้าระบบประกันสังคมลดลง ขณะเดียวกันมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์สูงขึ้น ปัจจัยเช่นนี้ส่งผลถึงสถานะของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวจริง

แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคม ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เฝ้าติดตามตัวเลขปัจจัยที่มีผลกระทบกับสถานะของกองทุน ซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหานั้น ต้องคำนึงถึงระยะเวลา ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และต้องหาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคง ยั่งยืน

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้มีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นในการบริหารกองทุนและการสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม ในการที่จะสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ระบุว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 สิงหาคม 2562 มีเงินลงทุนรวมจำนวน 2,044,921 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 79.42 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.58 จำแนกตามแหล่งลงทุนในประเทศร้อยละ 89.86 ต่างประเทศร้อยละ 10.14 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 4.62 ตราสารหนี้ร้อยละ 76.41 ตราสารทุนร้อยละ 14.15 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.90 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.07 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.53 และโครงการลงทุนทางสังคมร้อยละ 0.32 สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนประกันสังคมได้จำนวน 5,976 ล้านบาท

ส่วนสถานะเงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน มีเงินลงทุนรวมจำนวน 64,972 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 74.84 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 25.16 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 1.96 ตราสารหนี้ร้อยละ 77.48 ตราสารทุน ร้อยละ 12.82 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5.65 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.29 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.81 สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนเงินทดแทนได้จำนวน 243 ล้านบาท และหากรวมสถานะเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงถึง 6,219 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนกันยายน 2562 ทุกมาตราคือ 33, 39, 40 มีทั้งหมด 16,457,941 คน ซึ่งเพิ่มจากเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาถึง 49,188 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป) จำนวน 11,687,597 คน เพิ่มขึ้น 8,377 คน ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงาน) มีจำนวน 1,634,521 เพิ่มขึ้น 5,147 คน และแรงงานภาคอิสระหรือบุคคลทั่วไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 3,135,823 คน เพิ่มขึ้น 35,664 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ