เปิดผลสำรวจตำแหน่งงานยอดนิยมปี’63 นักพัฒนาแอป-วิศวะด้านออกแบบ

เปิดผลสำรวจตำแหน่งงานยอดนิยมปี’63 นักพัฒนาแอป-วิศวะด้านออกแบบ

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ในฐานะบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลก เห็นความสำคัญของการสำรวจ และเปิดเผยแนวโน้มอัตราเงินเดือนประจำปี เพื่อเป็นประโยชน์ให้นายจ้าง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และพนักงาน ในการเทียบเคียงข้อมูลเงินเดือนในระหว่างอุตสาหกรรม โดยทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องกว่า 21 ปี และล่าสุดฝ่ายวิจัยของบริษัททำการสำรวจเงินเดือนปี 2563 ของบุคลากรทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดผลสำรวจตำแหน่งงานยอดนิยมปี’63 นักพัฒนาแอป-วิศวะด้านออกแบบ
ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย

“ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา” ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2562 ทั่วภูมิภาคยังคงมีสัญญาณการเติบโตของภาคการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความต้องการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ซัพพลายเชน จัดซื้อ ขนส่ง วิศวกร การเงิน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล

“แนวโน้มสำคัญที่เด่นชัดในปี 2563 คือ มุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นของผู้ว่าจ้างต่อผู้สมัครงาน ซึ่งจะมีการพิจารณาจากศักยภาพของผู้สมัคร การเปิดรับทักษะที่สามารถถ่ายโอนได้มากกว่าการยึดติดที่ประสบการณ์ตรงแต่เพียงอย่างเดียว เพราะนายจ้างต้องเร่งปรับตัวเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ”ทั้งนี้ ผู้บริหารควรเข้าใจรายละเอียด และข้อมูลสำคัญจากผลสำรวจเงินเดือนประจำปี 2563 จากโรเบิร์ต วอลเทอร์ส รวมไปถึงสิ่งที่พนักงานคาดหวัง ปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนงาน และองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของเขา

“เราจึงแยกผลสำรวจตามกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ สายงานบัญชีและการเงิน ยังมีความต้องการสูง โดยต้องการผู้บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีทักษะทางด้านโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (SAP/system implementation) ในขณะที่ร้อยละ 49 ของบุคลากรในสายงานนี้ คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในส่วนของบุคลากรที่มีการย้ายงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-25% ในปัจจุบันร้อยละ 21 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี”

“สายบริการทางการเงิน และการธนาคาร ตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก คือ ผู้จัดการสัมพันธ์ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งร้อยละ 30 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 20-25%, สายงานวิศวกรรมและการผลิต ตำแหน่งงานยอดนิยมที่ต้องการ ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมโครงการและปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งแรงจูงใจสำคัญในการย้ายงาน คือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากขึ้น สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 15-30%”

“สายงานทรัพยากรบุคคล หนึ่งใน 4 แรงจูงใจในการย้ายงานอันดับต้น ๆ คือ ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36 ในขณะที่ทักษะสำคัญในสายงานที่เป็นที่ต้องการ ประกอบไปด้วย บทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ความคิดเชิงตรรกะและกลยุทธ์ รวมถึงการคิดเชิงวิเคราะห์”

“ปุณยนุช” อธิบายต่อว่า สายงานกฎหมาย ต้องการคนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม ความคิดเชิงพาณิชย์ และความเชี่ยวชาญรอบด้าน เป็นทักษะสำคัญในสายงาน ซึ่งร้อยละ 61 ของบุคลากรที่ย้ายงาน ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกัน ร้อยละ 56 คาดว่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ในขณะที่พนักงานร้อยละ 27 คาดหวังว่าจะได้รับการขึ้นเงินเดือนประมาณ 15% ขึ้นไป

“สายงานขายและการตลาด เป็นสายงานที่มีอัตราการลาออกสูง ซึ่งร้อยละ 36 ของพนักงานมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 34 ของพนักงานให้ปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน มีการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ย้ายงานใหม่จะอยู่ระหว่าง 15-30% ทักษะยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการในสายงานนี้ ประกอบไปด้วย การขายระดับภูมิภาค การบริหารฐานลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล”

“สายงานซัพพลายเชน และจัดซื้อ ร้อยละ 62 ของพนักงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 7-15% ซึ่งปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าในอาชีพ (ร้อยละ 29) ตามด้วยความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น (ร้อยละ 20) รวมถึงโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งงานยอดนิยม คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนด้านซัพพลายเชน การบริหารการขนส่ง สายเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน ความก้าวหน้าทางอาชีพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ร้อยละ 27) เป็นปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ในขณะที่ร้อยละ 10 ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 32 ของพนักงานในสายงานนี้มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปี ตำแหน่งงานยอดนิยม คือ นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรด้าน UI/UX”

นับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของภาพรวมตลาดการจ้างงาน ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงลักษณะความต้องการคนของแต่ละสายงาน

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ