20 ปี “โออิชิ” กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk

เพราะแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิคือการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นคุณธรรม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน

จึงทำให้ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่เพียงสร้างการเติบโตและผลกำไรในเชิงธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) โดยมุ่งเน้นใน 3 มิติหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยล่าสุด “นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังคณะผู้บริหาร ทีมงาน และพนักงานกลุ่มโออิชิกว่า 500 คน จัดกิจกรรม “Oishi Sustainability Workshop 2020” เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตื่นตัว และตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร พร้อมต่อยอดแนวคิดสู่การปฏิบัติ พัฒนาแผนกลยุทธ์ของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง

สำหรับสาระสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ “มิติเศรษฐกิจ” ในฐานะที่โออิชิเป็นผู้นำตลาดจึงไม่หยุดนิ่ง ติดตามข้อมูล ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล เช่น การปรับปรุงระบบการสั่งอาหารออนไลน์ ทั้งผ่านแอปพลิเคชั่น BevFood ที่เป็นแพลตฟอร์มของเราเอง และการจับมือกับพาร์ตเนอร์ food aggregators ชื่อดังเช่น Grab Food, Foodpanda, Lineman, การพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มตอบรับเทรนด์สุขภาพ และเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เช่น การใช้วัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานส์ 100% การพัฒนาเครื่องดื่มชาเขียวสูตรน้ำตาลน้อยและไม่มีน้ำตาล การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำศึกษาวิจัยการลดปริมาณโซเดียมในอาหารที่ยังคงรสชาติที่ดีดังเดิม

ขณะที่ “มิติสังคม” โออิชิให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม ด้วยตระหนักดีว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทจึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากสังคมที่ใกล้ตัวที่สุดคือครอบครัวของโออิชิ หรือพนักงานของเรา เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ขณะเดียวกัน บริษัทยังใส่ใจดูแลชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดยล่าสุดนำทักษะความชำนาญด้านการผลิตเครื่องดื่มจัดโครงการน้ำดื่มสะอาด ซึ่งมีพนักงานจิตอาสาไปปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนใกล้เคียงโรงงานให้มีน้ำดื่มสะอาด ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการให้ และโครงการอิ่มจัง ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สุดท้าย “มิติสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณที่ลดน้อยลงและด้านคุณภาพที่เสื่อมโทรมลง นับเป็นปัญหาระดับโลกที่ทำให้ทุกคนเกิดการตื่นตัวและลุกขึ้นมาจับมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้แนวคิดสร้างความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก

เช่นเดียวกับโออิชิที่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมีการวางแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ภายใต้แนวทาง 3Rs : reduce-reuse-recycle อาทิ การลดปริมาณการใช้พลาสติกการปฏิบัติตามแนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานการผลิตอย่างจริงจัง การนำของเสียจากการผลิตกลับสู่กระบวนการที่สามารถสร้างคุณค่าและนำกลับมาแปรสภาพใช้ใหม่ได้

กระบวนการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น หัวใจสำคัญต้องคำนึงถึงคนรอบข้าง และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องธุรกิจ พนักงาน และสังคมชุมชน นอกจากนั้น การเสริมศักยภาพของพนักงานในองค์กร กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำคัญ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สร้างความยั่งยืน จนนำไปสู่ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @Prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ