กรมอนามัยเตรียมเปิด “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” 30,000 แห่งทั่วประเทศ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเปิดดำเนินการในช่วงมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด 19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย ที่มีสถานพัฒนาเด็กประถมวัยทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง ได้ประชุมร่วมกับสมาคมโรงเรียนอนุบาลและสมาคมศูนย์ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

โดยกรมอนามัยได้จัดเตรียมคำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติเพื่อให้ 3 กลุ่มสำคัญที่มีส่วนร่วมต่อการเปิดสถานพัฒนาเด็กเล็ก

กลุ่มแรก คือเจ้าของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ได้กำหนดให้แต่ละแห่งจัดทำแนวทางการปฏิบัติ ทั้งการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ จุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้รับส่งให้สะอาดปลอดภัย วางแนวทางการคัดกรอง การสื่อสารกับครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกัน รวมทั้งกำหนดการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ

Advertisement

กลุ่มที่สอง ครูผู้ดูแลเด็ก จะต้องสังเกตอาการตนเองหรือคนใกล้ชิดหากมีไข้ ไอ เหนื่อยหอบ กลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดงานทันที มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปฏิบัติงาน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และใส่เฟสชิลด์ตลอดเวลา จัดให้เด็กเรียนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 5-6 คนต่อกลุ่ม เหมือนฟองอากาศ เรียกว่า บับเบิ้ล โมเดล(Bubble Model) เน้นการควบคุมเด็กให้ทำกิจกรรมอยู่ภายในกลุ่มตัวเองโดยให้เด็กที่อยู่คนละกลุ่มย่อยมีการใกล้ชิดกันให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้ใกล้ชิดกันเลย หรือแยกเป็นรายบุคคล รวมทั้งการรับประทานอาหารและการนอน ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างบุคคลด้วย

กลุ่มที่สาม คือ ผู้ปกครองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ ขอความร่วมมือหากพบว่าบุตรหลานของตนเองมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ต้องขอให้เด็กหยุดเรียน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น หน้ากากผ้า เสื้อผ้า เพื่อใช้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละวัน เมื่ออยู่บ้านเตรียมอาหารถูกหลักโภชนาการ เน้นโปรตีน ปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลทำความสะอาดช่องปากและ เพื่อใช้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในฟันของเด็ก สุดท้ายขอย้ำเรื่องสำคัญคือ การรับเด็กเล็กกลับบ้านไม่ควรแวะตามสถานที่ชุมชน ขอให้รีบกลับบ้าน และให้เด็กอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อถึงบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุตรหลาน

Advertisement