ก.แรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0% หนุนผู้ประกอบกิจการช่วงโควิด

แรงงาน-เงิน

กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน ปล่อยเงินกู้ให้ผู้ประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ค่าใช้จ่ายนำไปยื่นยกเว้นภาษีได้ ร้อยละร้อย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลต่อไปยังแรงงานที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดให้กู้เงิน เพื่อพัฒนาฝึมือแรงงาน วงเงินสูงสุด 1,000,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0%

ผู้ที่ต้องการกู้สามารถยื่นคำขอกู้ พร้อมหลักฐานครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึง 15 กรกฎาคม 2564

ส่วนผู้ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ได้แก่

  • ผู้ดำเนินการฝึก
  • ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ผู้ประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

ประโยชน์จากการกู้ยืมเงิน

ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ข้อ ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไป ยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละร้อย
  2. จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานนำไป ยื่นประเมิน เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝืมือแรงงาน
  3. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่ม ผลิตภาพแรงงาน ลด ต้นทุนการผลิต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน