Job Expo: ตั้งเป้าจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา บรรจุแล้วกี่อัตรา?

เด็กจบใหม่ได้รับการจ้างงานแล้วกี่อัตราจากงาน Job Expo

Job Expo Thailand 2020 ตั้งเป้าจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา บรรจุแล้วกี่อัตรา?

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจัดงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

โดยโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)​ ได้มีการปรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการใหม่เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่ และนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับประโยชน์สูงสุดและเสมอภาคกัน และเกิดการบรรจุงานโดยเร็วที่สุด ดังนี้

  1. คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถร่วมโครงการฯได้
  2. เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง
  3. ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง โดยการจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ 3 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินค่าจ้างของนายจ้าง/สถานประกอบการ
  4. ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขยายระยะเวลาร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นระยะเวลา ไม่เกิน 12 เดือน ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564) กรณีจ้างหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 จะได้รับการอุดหนุนตามระยะเวลาที่จ้างแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เรื่อง ความคืบหน้าการติดตามการบรรจุงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พบว่า มีผู้ได้รับการบรรจุงานรวม 1,041,511 ราย ภาครัฐ 614,688 ราย ภาคเอกชน 392,457 ราย ต่างประเทศ 16,723 ราย และ Co-Payment 17,643 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)

สำหรับกลุ่ม Co-Payment วางเป้าหมายไว้ที่ 260,000 อัตรา บรรจุได้ 17,643 ราย แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้

  1. ปริญญาตรี 11,135 ราย
  2. ปวส.2,419 ราย
  3. ปวช.1,532 ราย
  4. ม.6 2,557 ราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ