“มหา’ลัย” ผนึก “ACT” มุ่งขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น

ปัญหาการทุจริต แท้จริงเป็นปัญหาระดับชาติ ที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ดังนั้น คนรุ่นใหม่จึงเป็นความหวังที่จะเข้ามาล้างระบอบนี้ให้หมดไป ทั้งผ่านการใช้ชีวิต แนวคิด รวมถึงกิจกรรม ซึ่งเห็นได้จากกลุ่มนิสิต-นักศึกษา จากรั้วสถาบันต่าง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยองค์กรภาครัฐ และเอกชน ยิ่งเฉพาะ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และรณรงค์ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้มีหัวใจที่ไม่คดโกง

“อมรศรี ไฝเอ้ย” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานชมรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การเมืองไทยกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นมานานแล้ว ขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหา ในฐานะคนรุ่นใหม่คงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นให้หมดไปได้ในทันที

“คงจะต้องมองย้อนมาที่ตัวเราในฐานะเยาวชน ที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไทย จะสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น แล้วหยั่งรากลึกไปได้อีกอย่างไร โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน แม้เพียงเรื่องเล็กน้อย เช่น การแซงคิว ที่หลายคนมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต แต่จะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่ก่อให้เกิดการโกงแล้วเป็นนิสัยติดตัวไป ฉะนั้นแนวทางการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นควรจะเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองก่อน”

ในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง อยากเห็นการเมืองไทยให้ความสำคัญกับประชาชน โดยดำเนินนโยบายบนพื้นฐานที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์เป็นหลัก และหากการเมืองมองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคงจะลดน้อยลง

“ยุทธนา เวชสิทธิ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ยินข่าวเกี่ยวกับการโกงของนักการเมืองมาตลอด โดยเฉพาะการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกเดียวกัน หากการเมืองไทยยังคงเป็นรูปแบบนี้ มองว่าจะกระทบต่อสังคม รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ที่ยังช่วยอะไรไม่ได้มากนัก

“แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งจะทำให้เรามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำไปถ่ายทอด และรณรงค์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับกลุ่มเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา เพื่อต่อยอดไปในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศในอนาคต”

“สุรศักดิ์ ลิ่มกาญจน์กุล” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากค่ายสามารถนำมาต่อยอดจัดกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ “ปริชาตช่อใหม่หัวใจต้านโกง” ซึ่งจัดในรูปแบบกิจกรรม One Day Camp และในฐานะคนรุ่นใหม่มองว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องเริ่มจากการสร้าง และปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก

“เพราะปัจจุบันคนไทยมีความชินชากับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปแล้ว โดยเฉพาะคำว่า ไม่เป็นไร ใคร ๆ ก็ทำ ทำให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว การคอร์รัปชั่นเพียงเล็กน้อย แต่ผลกระทบที่ได้รับมีมากมหาศาล การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือACT จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางและช่วยรณรงค์ พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกรูปแบบ”

ทั้งนั้นเพื่อให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นหมดสิ้นจากประเทศไทยเสียที