UN Women ขยายวันรับสมัคร WEPs Awards ชูศักยภาพสตรีในเอเชีย

UN Women ขยายวันรับสมัครเข้าชิง WEPs Awards เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนทุกเพศในทุกภาคส่วน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า UN Women ได้ขยายเวลาการรับสมัครรางวัล Thailand WEPs Awards ประจำปี 2564 รางวัลหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เชิดชูแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมเสมอภาคทางเพศ และศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจภายใต้หลักการ Women’s Empowerment Principles (WEPs) จนถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้

UN Women เท่าเทียมทางเพศ

UN Women เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่อุทิศเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมอำนาจของผู้หญิง ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งความก้าวหน้าทั่วโลก นอกจากนั้นยังทำหน้าที่สนับสนุนประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในการกำหนดมาตรฐานระดับโลกเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคมในการออกแบบกฎหมาย นโยบาย โปรแกรม และบริการที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสตรีและเด็กหญิงทั่วโลกอย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ความเท่าเทียมทางเพศไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังนำมาสู่การเติบโตทางธุรกิจด้วย จากข้อมูลทางสถิติของ McKinsey Institute 2561 เผยให้เห็นว่า ธุรกิจที่ส่งเสริมด้านความเท่าเทียมทางเพศนั้นมักมีผลผลิตและกำไรที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมักได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าธุรกิจรายอื่นถึง 21% นอกจากนั้นยังนำมาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย การส่งเสริมด้านความเท่าเทียมทางเพศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในภูมิภาคได้ถึง 4.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐภายในปี 2568

ดังนั้น UN Women จึงใช้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) ทำการประกาศรางวัล WEPs Awards เพื่อยกย่องธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ จัดขึ้นโดยโครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) ด้วยจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้เป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนทุกเพศในทุกภาคส่วน

WEPs Awards 6 สาขา

WEPs Awards มีขึ้นครั้งแรกในระดับเอเชียและแปซิฟิกเมื่อปี 2563 โดยตอนนั้น UN Women ได้รับใบสมัครกว่า 400 ใบจากทั้งหมด 17 ประเทศ ทั้งนี้ องค์กรที่ชนะรางวัลทั้งหมด 111 แห่งประกอบด้วย SMEs บริษัทข้ามชาติ และองค์กรที่ให้บริการทางการเงิน

ในประเทศไทยปีนี้ รางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และ Investing in Women ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลีย

รางวัล WEPs Awards ปีนี้มีทั้งหมด 6 สาขา โดยแต่ละสาขาจะมีผู้ชนะทั้งหมด 3 บริษัท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นอกจากนี้ ปีนี้ยังมีรางวัลสำหรับ SMEs Champions ซึ่งจะมอบให้แก่ธุรกิจ SME (ที่มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน) ทั้งหมดจำนวน 3 รางวัลจาก 6 สาขา ได้แก่

1) Leadership Commitment (ผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ) ผู้นำองค์กรในภาคธุรกิจ อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในที่ทำงาน หรือชุมชน

2) Gender-inclusive Workplace (สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ) สำหรับองค์กรที่ได้นำมาตรการความเท่าเทียม และหลากหลายทางเพศไปใช้ในสถานที่ทำงาน เช่น ในการรับสมัครพนักงาน การรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม เป็นตัน

3) Gender-responsive Marketplace (สร้างตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ) สำหรับองค์กรที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านห่วงโซ่อุปาทาน (supply chain) ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการค้าขาย และประชาสัมพันธ์สินค้า

4) Community Engagement & Partnerships (การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม) สำหรับองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการบูรณาการกลยุทธ์ความเสมอภาคระหว่างเพศกับกลยุทธ์ความยั่งยืนผ่านโครงการการกุศล หรือโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) และร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภายในชุมชนให้แพร่หลายมากขึ้น

5) Transparency & Reporting (ความโปร่งใสและการรายงาน) สำหรับองค์กรที่มีการชี้วัด วิเคราะห์ และทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มศักยภาพสตรีโดยมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานผลอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสม่ำเสมอ


6) Youth Leadership for Generation Equality (ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ) รางวัลสาขาพิเศษในปีนี้ที่จะมอบให้กับผู้นำองค์กร อายุต่ำกว่า 35 ปี ณ วันที่สมัคร ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และ/หรือชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแคมเปญ Generation Equality ของ UN Women ซึ่งเปิดตัวในปี 2563 เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 25 ปีของปฏิญญาปักกิ่ง เพื่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน และคนในวัยที่แตกต่างกันในการขับเคลื่อน และสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

ขยายเวลาสมัครถึง 9 ส.ค.

คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นธุรกิจ บริษัท และวิสาหกิจ (เอกชนรัฐเจ้าของสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม) รวมถึง บริษัทย่อยของบริษัทข้ามชาติและ/หรือสาขาสมาคมอุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ และหอการค้าจากต่างประเทศ

สำหรับรางวัลความเป็นผู้นำ และผู้นำเยาวชน สนับสนุนให้ทุกคนสมัครและจะพิจารณาจากทุกสัญชาติตราบเท่าที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อและ/หรือเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ UN Women ขยายเวลาปิดรับสมัครจาก 31 ก.ค. 2564 ไปเป็น 9 ส.ค. 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้ สมัคร WEPs Awards โดยผู้สมัครจะต้องเริ่มกรอกข้อมูลลงในใบสมัครในระบบออนไลน์ (โดยไม่จำเป็นต้องกรอกให้เสร็จสมบูรณ์) ก่อนวันที่ 9 ส.ค. นี้ เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าชิงรางวัล (สามารถใช้ใบสมัครภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ และสามารถกรอกใบสมัครเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้)

ส่วนงานประกาศผลรางวัลในระดับประเทศไทยจะมีขึ้นวันที่ 21 ต.ค. 2564 ซึ่งไม่เพียงประเทศไทย แต่รางวัลนี้จะมีพิธีมอบรางวัลระดับประเทศในทั้งหมด 7 ประเทศสมาชิก WeEmpowerAsia ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม และผู้ชนะเลิศในระดับประเทศของทุกสาขาจะได้รับสิทธิ์เข้าชิงรางวัลในระดับเอเชียและแปซิฟิกด้วย ซึ่งงานประกาศรางวัลของเอเชียแปซิฟิกจะมีขึ้นในวันที่ 18 พ.ย. 2564

โดยใบสมัครทั้งหมดจะถูกส่งทางออนไลน์ และได้รับการประเมินผ่านกระบวนการที่เป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร และตัดสินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นกลาง คณะกรรมการตัดสินจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความรู้เกี่ยวกับ WEPs และแนวปฏิบัติของภาคเอกชนที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ