ครม.ไฟเขียว ลุยตรวจใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติ ในสถานประกอบการ

ผ่อนคลาย 4 งานก่อสร้าง

ครม.ไฟเขียว กระทรวงแรงงาน ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ พบไม่มีใบอนุญาตทำงานจับขึ้นทะเบียนทันที

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

รมว.แรงงานกล่าวว่า การลงพื้นที่ของหน่วยงานควบคุมโรคพบแรงงานข้ามชาติทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญหนาแน่น มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ดังนั้น กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานควบคุมโรคจึงเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าว ถ้าพบแรงงานข้ามชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะให้นายจ้างดำเนินการขออนุญาตทำงานให้กับแรงงาน เพื่อจะได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองและดูแล ช่วยเหลือตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

“กระทรวงแรงงานจึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

นอกจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้กำชับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้การระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่น ๆ เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด”

รมว.แรงงานกล่าวด้วยว่า กระทรวงแรงงานมอบหมายกรมการจัดหางานเตรียมแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. เข้าตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้าง และแรงงานข้ามชาติ เป็นระยะเวลา 30 วัน

2. หากตรวจพบแรงงานข้ามชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพแรงงานข้ามชาติ พร้อมทำประวัติเบื้องต้น และให้นายจ้างกรอกแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอให้ครบถ้วน

3. นัดหมายนายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว รวมทั้งชำระค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานข้ามชาติ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติใช้เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งใบอนุญาตทำงานสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

“ในส่วนแรงงานข้ามชาติที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในกำหนด เพราะมาตรการงดการให้บริการชั่วคราว หรือการจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ ได้พิจารณาให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565” รมว.แรงงานกล่าว


ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน/ซื้อประกันสุขภาพ ในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมระหว่างรอสิทธิประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเป็นระยะเวลา 4 เดือน (อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย)

ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 มิเช่นนั้น การอนุญาตให้ทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว กรณีถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

กรณีหนังสือเดินทางมีอายุเหลือน้อยกว่าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หรือไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ไปดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และดำเนินการขอรับการตรวจลงตราและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เช่นกัน

ซึ่งทั้งหมดจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนด การอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายไพโรจน์กล่าวต่อไปว่า สำหรับคนต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และนายจ้างได้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งชำระค่ายื่นคำขอและค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 กรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว โดยอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน และใบรับคำขอดังกล่าวเสมือนใบอนุญาตทำงาน เพื่อเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน

หากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ