อัดฉีด 68 ล้านให้สตาร์ตอัพ แก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

ขยะพลาสติก

เดอะ อินคิวเบชัน เน็ตเวิร์ค (The Incubation Network) โครงการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก โดยร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำบ่มเพาะสตาร์ตอัพ และผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายและต่อยอดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก

ที่สำคัญ The Incubation Network ยังเป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SecondMuse และ The Circulate Initiative โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย รวมถึงประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายปี 2562

สำหรับความร่วมมือล่าสุดกับพันธมิตร 3 ราย ได้แก่ Seedstars, Alliance to End Plastic Waste และ STEAM Platform ในวันนี้ ได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 68 ล้านบาท) จาก ECCA Family Foundation เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ด้วยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ หรือนำไปรีไซเคิล

“คริสเตียน อัลกอต อีนีโวลด์เซน” ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ECCA Family Foundation กล่าวว่า ECCA Family Foundation รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุน The Incubation Network เนื่องจากเรามั่นใจว่า The Incubation Network จะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการขยะ และสนับสนุนการเดินหน้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

“เราเห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการจัดการกับความท้าทายด้านปัญหาขยะพลาสติก โดยองค์กรอย่าง The Incubation Network สามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิค สร้างเครือข่ายธุรกิจ และเงินทุนเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการของไทยให้สามารถพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

“ทั้งนั้น เพราะประเทศไทยก่อให้เกิดมลพิษจากขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก คิดเป็นขยะราว 322,000 ตัน จากขยะจำนวนทั้งสิ้น 8-12 ล้านตัน ที่ไหลลงสู่มหาสมุทรทั่วโลกในแต่ละปี ขยะส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง โดยถูกเผาและฝังกลบในพื้นที่ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม”

ขณะที่ “ดร.ศิรินทร์ชญา ปรีชาภัฏสกุล” ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท SecondMuse กล่าวเสริมว่า โครงการของภาครัฐและเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาขยะในปัจจุบันสามารถต่อยอดและขยายผลได้ด้วยการเพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระบบนิเวศด้านนวัตกรรม และการสนับสนุนเชิงเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดของปัญหา

“ดังนั้น การที่ The Incubation Network ให้ความสนใจกับประเทศไทย เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องของประชาชนเพื่อให้มีการแก้ปัญหามลพิษทางทะเลจากขยะพลาสติก และจากการที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืน ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวทำให้สตาร์ตอัพ และผู้พัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยมีโอกาสที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของภูมิภาค”

กล่าวกันว่า The Incubation Network และพันธมิตรทั้ง 3 องค์กรในประเทศไทย มุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันระบบนิเวศด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ เช่น Thailand Plastics Circularity Accelerator ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่ออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ได้รับการเลือกให้ร่วมโครงการ Thailand Waste Management & Recycling Academy Program ซึ่งเป็นโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจระยะเวลา 3 เดือน สำหรับธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงการสร้างเครือข่าย Waste Action Network ระดับประเทศ

Advertisement

ทั้งนี้ The Incubation Network จะสนับสนุนเงินทุน และช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สตาร์ตอัพเข้าถึงคำปรึกษาและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

สำหรับการเปิดตัวพันธมิตรครั้งนี้มีการจัดทำรายงานที่ระบุถึงช่องโหว่ของห่วงโซ่คุณค่าในการจัดการขยะของประเทศไทย ทั้งยังมีโอกาสแก้ไข หากได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและนวัตกรรม ตัวอย่าง เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของไทยก่อให้เกิดการรั่วไหลของพลาสติกเกือบร้อยละ 60 ของจำนวนพลาสติกทั้งหมดที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอายุการใช้งานสั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อเพิ่มกำลังในการรีไซเคิลขยะ เพิ่มความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล และส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล

นอกจากนั้น รายงานดังกล่าวยังระบุถึงโอกาส 5 ด้าน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดของเสียให้ได้มากที่สุด และลดขยะพลาสติกไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับโอกาสทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

หนึ่ง การช่วยผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลให้เข้าถึงความต้องการผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

สอง การใช้วัสดุที่มีนวัตกรรมช่วยลดการใช้งานพลาสติกผลิตใหม่

สาม การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานจัดเก็บขยะนอกระบบ

สี่ การรณรงค์ให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และ ห้า การส่งเสริมให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บขยะมีระบบงานที่สามารถนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

ที่สำคัญ The Incubation Network ยังได้ให้ความช่วยเหลือสตาร์ตอัพมาแล้วกว่า 75 ราย ในการขยายธุรกิจผ่านโครงการบ่มเพาะที่เน้นแก้ปัญหาขยะพลาสติกในแต่ละประเทศ สำหรับตัวอย่างความสำเร็จของโครงการในสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ซึ่งเป็นการเจาะลึกถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น เพราะเหตุใดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible packaging) ไม่เป็นที่นิยมนำมารีไซเคิลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิธีแนะนำหลักการพื้นฐานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่สตาร์ตอัพ

นับว่าน่าสนใจทีเดียว