ก.แรงงาน ออกกฎคุ้มครองคนงานประมง ระงับพิพาท-มีเสรีภาพต่อรอง

ปัญหาคนงานประมง ขาดแคลน
FILE PHOTO: by NICOLAS ASFOURI/AFP

กระทรวงแรงงานออกกฎคุ้มครองแรงงานทะเล วางหลักเกณฑ์ระงับข้อพิพาท ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์ มีเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่าได้ลงนามออกกฎกระทรวงการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือและเจ้าของเรือ พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2564 และราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่ เล่ม 138 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้

ซึ่งกำหนดให้มีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การแจ้งข้อเรียกร้อง การตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาท และมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ ยังได้กำหนดห้ามเจ้าของเรือปิดงาน หรือคนประจำเรือนัดหยุดงานในระหว่างที่มีการเดินเรือทางทะเล อีกทั้งคนประจำเรือมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกระทำอันไม่เป็นธรรมได้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดของกฎกระทรวงดังกล่าวว่า ข้อพิพาทแรงงานทางทะเลจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ และไม่มีการเจรจากัน หรือเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด


ให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อเรียกร้อง หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลพิจารณาข้อพิพาทฯ นั้น

ต้องส่งคำชี้ขาดข้อพิพาทฯ ให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องทราบภายใน 3 วัน พร้อมทั้งแจ้ง คำชี้ขาดข้อพิพาทฯ ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทำคำชี้ขาดหรือเสนอข้อพิพาทฯ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งจะพิจารณาชี้ขาดภายใน 90 วัน โดยคำชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด มีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

และให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องต้องปฏิบัติตาม หรือจะปิดงานหรือนัดหยุดงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยห้ามเจ้าของเรือปิดงานหรือคนประจำเรือนัดหยุดงานในระหว่างที่มีการเดินเรือทางทะเล และการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน ให้เจ้าของเรือซึ่งประสงค์จะปิดงาน หรือคนประจำเรือซึ่งประสงค์จะนัดหยุดงาน แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการปิดงาน หรือการนัดหยุดงาน

ในเรื่องของการพิจารณาการกระทำอันไม่เป็นธรรม กรณีเจ้าของเรือกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 94 ให้คนประจำเรือผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน และเมื่อได้รับคำร้องให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคำสั่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง กรณีที่คนประจำเรือหรือเจ้าของเรือไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง มีสิทธิที่จะนำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน 30 วัน และหากไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด

การแจ้งข้อพิพาทแรงงานทางทะเลผู้แจ้งสามารถยื่นคำร้องโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ