ลูกจ้างเหมาค่าแรง ต้องได้สวัสดิการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

กระทรวงแรงงานแจงสิทธิลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเป็นธรรม โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หากนายจ้างฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ

กระทรวงแรงงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสร้างความเข้าใจถึงข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11/1

ที่ผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดชอบ และดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ หากนายจ้างฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท


ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดี กสร.กล่าวถึงข้อกฎหมายนี้ว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงาน อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบกิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว มาตรา 144/1

ผู้ประกอบกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบกิจการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ