ฉีดวัคซีนผู้ที่มิใช่สัญชาติไทย 6 กลุ่ม หน่วยงานใดรับผิดชอบบ้าง ?

หน่วยงานรับผิดชอบวัคซีนผู้มิใช่คนสัญชาติไทย

ที่ประชุม ศบค. มีการเสนอ แนวทางการจัดบริการวัคซีนในกลุ่มประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย จำนวน 6 กลุ่ม พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่ต้องดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 18/2564 ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข

ที่ประชุมมีการเสนอ แนวทางการจัดบริการวัคซีนในกลุ่มประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย สาระสำคัญดังนี้

1.มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ให้ประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยให้

  • กำหนดและจัดทำทะเบียนรายชื่อและจำนวนสำหรับผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย รวมทั้งที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
  • กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ให้มารับการฉีดวัคซีนตามสถานที่ วัน เวลาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนด
  • กำกับให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด

2.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ

  • จัดบริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก ให้เข้าถึงได้ง่าย
  • ฉีดวัคซีนและลงผลการฉีดลงใน MOPH IC ให้ครบถ้วน กรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่มีหมายเลขประจำตัว ให้ใช้วิธีสร้างฐานข้อมูลตัวแปร (generate code) เพื่อให้ระบุกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลและออกใบรับรองการฉีดวัคซีนได้

3.กรมควบคุมโรค ดำเนินการรวบรวมจำนวนวัคซีนซิโนแวคที่คงเหลือในแต่ละจังหวัด แล้วเกลี่ยไปให้พื้นที่ที่มีความต้องการวัคซีน เพื่อฉีดเป็นสูตร ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า

แนวทางบริหารจัดการกลุ่มประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย

1.แรงงานภาคประมงจังหวัดชายทะเล 

มอบหมาย : ศรชล. เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ : จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด

2.คนประจำเรือไทยหรือผู้ปฏิบัติงานบนเรือไทย ณ บริเวณท่าเรือในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 

มอบหมาย : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ : จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด

3.แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ/บ้านนายจ้าง ที่ทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน 

มอบหมาย : กอ.รมน. กระทรวงแรงงาน/กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ : ทุกจังหวัด

4.แรงงานต่างด้าวตามชายแดนไทย 

มอบหมาย : กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ : จังหวัดชายแดน

5.ผู้หนีภัยการสู้รบ


มอบหมาย : กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ : พื้นที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก

6.กลุ่มประชากรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด 

มอบหมาย : กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ : ทุกจังหวัด

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ