เช็กที่นี่ ! วิธีลงทะเบียนโครงการแจกเงิน SMEs เฟส 2 หมดเขต 20 ธ.ค.นี้

ตรวจสอบวันรับเงินเยียวยา

กระทรวงแรงงานเดินหน้าเปิดลงทะเบียนโครงการช่วย SMEs เฟส 2 รัฐเตรียมอุดหนุนนายจ้าง 3,000 บาท ต่อลูกจ้างไทย 1 คน นาน 2 เดือน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่าเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises) รอบที่ 2 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา 33 สถานะ active) รับบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564 (28 วัน)

ผลการดำเนินการเฟส 1

นายสุชาติกล่าวว่า หลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเฟส 1 เป็นระยะเวลา 1 เดือน (20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564) ได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก เพราะประโยชน์เกิดกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง ช่วยให้สถานประกอบการเกิดสภาพคล่อง ทั้งยังช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างคนไทย

โดยมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 223,838 ราย แบ่งเป็น 1.กิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน) จำนวน 210,631 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,839,868 คน และ 2.กิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 50-200 คน) จำนวน 13,207 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,228,284 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ จำนวน 27,613,368,000 บาท

“หากเทียบจากเป้าหมาย ยังมีสถานประกอบการ 170,865 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 964,796 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564) ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ ครม.จึงเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนระยะที่ 2 เพื่อให้ SMEs ได้รับสิทธิทั่วถึง โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก”

เงื่อนไขและระยะเวลารับเงิน

SMEs ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม 2565

เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้าง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี ซึ่งหากนายจ้างส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วีธีการลงทะเบียน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนี้

– ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2564

– ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย 1.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และ 4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

– ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

นายไพโรจน์กล่าวด้วยว่า นอกจากการเปิดลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 แล้ว ครม.ยังเห็นชอบให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการในรอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564) นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้รับเงินอุดหนุนครบ 3 งวดด้วย

“จะช่วยแก้ปัญหาให้นายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่นำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือนตุลาคม 2564 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม

รวมทั้งนายจ้างที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แต่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทำให้นำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบ e-Service ไม่ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สามารถรับเงินอุดหนุนในเดือนแรกได้ (พฤศจิกายน 2564)”

เฟส 1 ทบทวนสิทธิได้ก้อน 27 พ.ย.นี้

กรมการจัดหางานเปิดให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564 ที่ระบบแจ้งว่า “ขาดคุณสมบัติ” หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการเนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564 รวมทั้งกรณีอื่น ๆ สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 (7 วัน)

โดยคุณสมบัติผู้ยื่นทบทวนสิทธิต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา 33 สถานะ active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็น SMEs หากนายจ้างยื่นเอกสารครบถ้วนภายในวันที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ เพื่อให้นายจ้างมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนครบ 3 เดือน (พฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 หรือได้ที่ เพจ Facebook กรมการจัดหางาน หรือกลุ่มไลน์/เพจสำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ