เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี’64

The columns of coins on green grass. Saving and investment financial concept
CSR TALK
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
สถาบันไทยพัฒน์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้นำคำว่า “ESG” (Environmental, Social and Governance) มาใช้สื่อสารกับสาธารณะ ต่อสิ่งที่กิจการมีการดำเนินงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น

จนกลายเป็นคำสามัญที่ใช้แสดงถึงการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของภาคธุรกิจไปโดยปริยาย

สิ่งที่องค์กรธุรกิจมีร่วมกัน โดยสะท้อนออกมาจากถ้อยแถลงของผู้บริหารระดับสูง และจากคณะกรรมการบริษัทคือเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อเรื่อง ESG

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ ขีดความสามารถในการแปลงเจตนา (intention) ให้ไปสู่การกระทำ (action) ตามที่ได้แถลงไว้

การวัดขีดความสามารถในเรื่องดังกล่าวจะประกอบด้วย ส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG performance กับส่วนที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานนั้น ๆ หรือ ESG disclosure ตามที่เป็นจริง

สิ่งที่มักพบเห็น มีทั้งกรณีปกติคือกิจการได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการดังกล่าว กับกรณีที่กิจการมิได้ดำเนินการ จึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูล และกรณีที่ไม่ปกติ

เช่น กิจการมีการดำเนินการในเรื่อง ESG แต่มิได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ดำเนินการกับกรณีที่กิจการมิได้ดำเนินการตามที่แถลง แต่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าได้ดำเนินการ หรือมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ผลสำรวจปี’64 มาจากทุก บจ.

ในปี 2564 สถาบันไทยพัฒน์ได้สำรวจข้อมูลความยั่งยืนของกิจการ และหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 826 ราย ประกอบด้วย บจ. ในตลาด SET 563 ราย, ในตลาด mai 176 ราย และอื่น ๆ อีก 87 ราย

พบว่าการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีสัดส่วนมากสุดอยู่ที่ด้านสังคม 61.2% ด้านเศรษฐกิจ 22.35% และด้านสิ่งแวดล้อม 16.45% ตามลำดับ

หากวิเคราะห์ข้อมูลกิจการที่สำรวจจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า กิจการที่ได้คะแนนการดำเนินงาน ESG รวมสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจการในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รองลงมาเป็นกิจการในกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามลำดับ

สำหรับประเด็นความยั่งยืนที่มีการเปิดเผยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลเชิงเศรษฐกิจ 88.13%, การจ้างงาน 84.83%, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62.8%, ส่วนการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ภาคธุรกิจมีการเปิดเผยสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ, เป้าหมายที่ 8 เศรษฐกิจและการจ้างงาน และเป้าหมายที่ 16 สังคมและความยุติธรรม ตามลำดับ

ไฮไลต์ผลสำรวจ ESG

ผลการสำรวจโดยใช้ประเด็นความยั่งยืนที่อ้างอิงจากมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) พบว่า มีเพียง 3.03% ที่มีการรายงานเรื่องข้อปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement practices) และมีมากถึง 84.17% ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมลอากาศ (emissions)

นอกจากนี้ยังพบว่า มีไม่ถึง 7.39% ที่มีการเปิดเผยเรื่องประเมินสิทธิมนุษยชน (human rights assessment)


ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัย ESG ที่อ้างอิงตามแนวทาง และชุดตัวชี้วัดของ WFE (World Federation of Exchanges) จากผลสำรวจพบว่ามากถึง 90.6% ไม่มีการรายงานเรื่องงบฯลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ (climate risk mitigation) และมีเพียง 38.79% ที่มีการรายงานเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination)

และไม่พบว่ามีบริษัทใดที่มีการรายงานเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (incentivized pay) โดยนำผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาพิจารณาให้แก่ผู้บริหาร

และเมื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงานที่มีการตอบสนองต่อ SDGs ตามแนวทาง GCI (Guidance on Core Indicators) ที่จัดทำโดย ISAR (International Standards of Accounting and Reporting) พบว่า ยอดการลงทุนสีเขียวของกิจการที่มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งตอบสนองต่อ SDGs เป้าที่ 7 (ด้านพลังงาน) มีมูลค่าราว 158,528 ล้านบาท

ขณะที่ยอดการลงทุนชุมชน ซึ่งตอบสนองต่อ SDGs เป้าที่ 17 (ด้านหุ้นส่วนความร่วมมือ) มีมูลค่าราว 8,960 ล้านบาท และไม่มีองค์กรใดเลยที่มีการเปิดเผยข้อมูลชั่วโมงการฝึกอบรมด้านการต้านทุจริต ซึ่งเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจใช้ตอบสนองต่อ SDGs เป้าที่ 16 (ด้านสังคมและความยุติธรรม)

ข้อมูลผลสำรวจข้างต้น สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดเวทีรายงาน “ผลการสำรวจข้อมูลความยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2564” และการเสวนา “ESG Metrics : ตัวชี้วัดธุรกิจวิถียั่งยืน” เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารที่นำเสนอในเวทีทั้งสองช่วง ที่เว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ