ก.แรงงาน จับมือเมียนมา เปิดศูนย์ CI ใน 5 จังหวัด ดึงแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน จับมือเมียนมา เปิดศูนย์ CI ใน 5 จังหวัด ดึงแรงงานต่างด้าว เริ่มให้บริการถึง 1 ส.ค. 2565
 
วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดให้บริการศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ระนอง สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการไทยโดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับทางการเมียนมาจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
 
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม–1 สิงหาคม 2565 เปิดทำการในวันจันทร์-วันเสาร์ และหยุดทำการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ของฝ่ายไทย) โดยกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการ ประมาณ 450-500 คนต่อวัน หรือเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด
 
“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทย ประกาศใช้มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้การเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว มีขั้นตอนปฏิบัติและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว
 
การร่วมมือระหว่างทางการไทยและเมียนมาในครั้งนี้ จะทำให้แรงงานเมียนมามีเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI) เพื่อดำเนินการขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่และทำงานในประเทศไทยต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
เกี่ยวกับเรื่องนี้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จนถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเพื่อทำงานอย่างผิดกฎหมาย”
 
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
 
1. แรงงานเมียนมาชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 310 บาทที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยกำหนดจำนวนผู้มาใช้บริการต่อวัน จำนวน 450–500 คน หรือขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด
 
2. แรงงานเมียนมา มาขอรับดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุ ซึ่งแรงงานเมียนมาต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 (ทางศูนย์ฯ มีบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK
 
3. แรงงานเมียนมา มาขอรับเอกสาร CI ฉบับใหม่ โดยทางการเมียนมาจะมีหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานของทางการเมียนมา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานมียนมา
 
ซึ่งจะมีเคาน์เตอร์ให้บริการ จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดตรวจสอบประวัติการจัดทำเอกสาร CI และการยืนยันตัวตน โดยการถ่ายรูปและเก็บประวัติลายนิ้วมือ จุดปรับปรุงประวัติข้อมูลของแรงงานเมียนมา จุดออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จุดออกบัตรประจำตัวแรงงานในต่างประเทศ (Overseas Worker Identification Card: OWIC) และจุดตรวจสอบข้อมูลในกรณีที่เอกสารขัดข้อง
 
4. แรงงานเมียนมาที่ได้รับเอกสาร CI ฉบับใหม่แล้ว ให้เข้ารับการตรวจสอบเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานของทางการไทย แบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้
 
– กรณีที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพ
 
– กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตทำงาน ให้แรงงานเมียนมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ฯ โดยยื่นคำขอตามแบบ บต.50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพ
 
– กรณีแรงงานเมียนมาประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน อาทิ เปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานตามแบบ บต.44 ณ ศูนย์ฯ ได้
 
5. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของทางการไทยพิจารณาตรวจลงตราหรือย้ายรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้กับแรงงานมียนมา ที่มาขอรับเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ฉบับใหม่
 
เมื่อแรงงานเมียนมาดำเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์
 
นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานเมียนมาที่จะเดินทางเข้าไปดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล (CI) ณ ศูนย์ฯ สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด โดยศูนย์ ทั้ง 5 แห่ง มีสถานที่ตั้ง ดังนี้
 
1.จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง ตลาดสยามนินจา ทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
 
2.จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งเลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
3.จังหวัดระนอง
ที่ตั้งเลขที่ 89/296 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
 
4.จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้งเลขที่ 339/2 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 อำเภอพระประแดง
 
5.จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ตั้ง บริษัท มหาชัย ออโต้ เพ้นท์ จำกัด เลขที่ 32/8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ