CPF สานต่อ CONNEXT ED เน้นวิชาการ-วิชาชีพ-ดิจิทัล

CPF นักเรียน ผัก
คอลัมน์ : CSR TALK

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างรากฐานระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานให้ประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พัฒนา “โมเดลโรงเรียนต้นแบบ”

ส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ และดิจิทัล เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน โดยเน้นทำโครงการที่เกิดประโยชน์จริงและยั่งยืน เพื่อสอดรับตามยุทธศาสตร์ยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

“พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล” ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ “คอนเน็กซ์ อีดี” เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

โดยปีนี้บริษัทวางแผนพัฒนาโมเดล “โรงเรียนต้นแบบ” หรือ “School Model” มุ่งเน้นส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ และดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2565 ที่ประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยโมเดลต้นแบบ การผนึกกำลังจากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อยอดเพื่อความยั่งยืน

“ซีพีเอฟตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาอันเป็นพื้นฐานของการสร้างการเติบโตให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับโมเดลต้นแบบที่ซีพีเอฟนำมาเป็นโมเดลพัฒนาโรงเรียนประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านวิชาชีพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร ทำสวนผักผลไม้ครบวงจร ปลูกง่าย ได้ผลเร็ว นำมาแปรรูปได้ การสร้างระบบน้ำอัตโนมัติ การใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชและดิน, โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่

เสริมทักษะทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน รู้จักวิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง สามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ที่สำคัญคือผลผลิตจากไข่ไก่นำมาเป็นอาหารกลางวัน และมูลไก่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ย และโครงการร้านกาแฟเด็กน้อย ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการประกอบอาชีพและการค้าขาย เรียนรู้การบันทึกรายรับ-รายจ่าย คำนวณผลกำไรและขาดทุน รวมไปถึงการส่งเสริมการค้าในชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโมเดลใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาครูและผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนมีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มในการบริหารการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้จากทุกมุมโลก เช่น โครงการ Notebook for Education และโครงการ ICT Talent

ทั้งนี้ ภายใต้กลยุทธ์ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบครบวงจรทั้ง 4 กระบวนการ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยโมเดลต้นแบบ, การผนึกกำลังจากหลายหน่วยงาน, การสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อยอดเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงวางรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัด CPF School Partner Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำรุ่นใหม่ (school partner) ของบริษัท

การจัด CPF School Virtual Meeting จะประชุมกับผู้บริหารและคณะครูเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ CONNEXT ED ที่ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทเน้นการดูแลผู้นำรุ่นใหม่ (school partner) ด้วยโปรแกรม Onboarding : Welcome School Partner โดยทางซีพีเอฟจัดปฐมนิเทศต้อนรับพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED ในความดูแลและรับผิดชอบของซีพีเอฟ 301 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ และสระบุรี โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ของซีพีเอฟ (SP) ร่วมเป็นจิตอาสามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการวางแผนและการจัดการที่ดี

ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาไทย คือ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ