CSR “แพนดอร่า” สร้างคนเพื่อแบรนด์ยั่งยืน

“แพนดอร่า” (PANDORA) นอกจากเป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั่วโลกด้วยการผลิตชิ้นงานที่มีความประณีต และพิถีพิถัน หากยังเป็นสถานประกอบการที่ดูแลสังคม และแรงงาน อย่างใส่ใจไม่แพ้ชิ้นงาน

“จำรูญ ทองอ่อน” รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากแพนดอร่ามีฐานการผลิตหลักในประเทศไทย มีการจ้างงานพนักงานในประเทศกว่า 13,200 คน ทางแบรนด์จึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ทั้งในแง่การพัฒนาศักยภาพ และขวัญกำลังใจ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน

ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับ “โครงการแพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท” ด้วยการสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียน รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีพนักงานของแพนดอร่าเป็นศิษย์เก่า โดยดำเนินการมาแล้ว 12 ปี แต่ละปีใช้งบประมาณปีละ 1 ล้านบาท

“โครงการแพนดอร่าเติมฝัน เพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท ดำเนินการมาสู่ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 12 และยังคงทำต่อเนื่องทุกปี มีการคัดเลือกโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ที่พนักงานเคยศึกษาในวัยเยาว์ และเป็นโรงเรียนขาดแคลนอาคารเรียน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยในการแสดงถึงการดูแลพนักงาน ด้วยการดูแลชุมชนที่พนักงานเคยอยู่”

“พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และอีสาน ซึ่งต้องเดินทางจากบ้านเมืองมาเพื่อทำงานในเมือง เพื่อส่งเงินไปจุนเจือครอบครัว ทางแพนดอร่ามองว่าหากคนในพื้นที่มีความรู้ แล้วนำความรู้นั้นมาพัฒนาท้องถิ่นของตนให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่ต้องมีการโยกย้ายถิ่น เพื่อเหตุผลทางการเงินจะสร้างความสุข และความยั่งยืนแก่พื้นที่มากกว่า จึงได้มีการคิดโครงการดังกล่าวขึ้น”

สำหรับปีนี้ ล่าสุดเข้าไปในพื้นที่ จ.เลย เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนกกจาน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ โดยโรงเรียนบ้านโนนกกจานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง และแหล่งพึ่งพิงของประชาชนใน 3 หมู่บ้าน ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในตัวเมืองที่ห่างออกไปถึง 40 กิโลเมตรได้

Advertisement

ที่สำคัญ โรงเรียนแห่งนี้ยังมีสภาพอาคารเรียนทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กนักเรียน

นอกจากด้านการศึกษา “จำรูญ” บอกว่าแพนดอร่ายังมีโครงการที่สร้างอาชีพให้ผู้พิการสามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืนผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ ใน 2 พื้นที่ทางภาคเหนือ คือ 1.โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผู้พิการในชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ จ.ลำพูน โดยแพนดอร่าได้สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก อาคารกิจกรรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ พร้อมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ รวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท ณ บ้านสวนบุญชู

“ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย คาดว่าในส่วนพื้นที่ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์จะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งแพนดอร่าจะสนับสนุนทุนในการทำการเกษตรต่อไป”

2.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ การเลี้ยงไก่ไข่ ชมรมผู้พิการเวียงตาลไม่ทิ้งกัน จ.ลำปาง โดยสนับสนุนผ่านชมรมผู้พิการเวียงตาลไม่ทิ้งกัน ซึ่งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการในพื้นที่อยู่แล้ว เพียงแต่ประสบปัญหามีผู้พิการบางรายไม่สามารถรวมกลุ่มกับผู้พิการคนอื่น ๆ ได้ เนื่องจากการเดินทาง และมีความต้องการในการทำอาชีพที่ไม่ตรงกับกลุ่ม

Advertisement

แต่มีพื้นที่ของบ้านที่อยู่อาศัยที่พร้อมในการทำการเกษตรได้เองที่บ้าน จึงมีการเสนอขออาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ แพนดอร่าจึงเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพต่อได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง

ในแต่ละโครงการแพนดอร่ามีความมุ่งหมายที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้น พร้อมกันนั้นยังตั้งเป้าให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแพนดอร่าเป็นเพียงผู้พยุงในเบื้องต้นเท่านั้น