12 กระทรวงร่วม MOU พัฒนาเด็กไทยรับยุค “วูก้า” ที่ผันผวนและซับซ้อน

12 กระทรวงร่วม MOU

12 กระทรวงร่วมลงนาม MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 แบบรอบด้าน และรองรับการดำเนินงานในสถานการณ์ VUCA World

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน 12 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 แบบรอบด้าน และรองรับการดำเนินงานในสถานการณ์ VUCA World ที่พร้อมเกิดโรคอุบัติใหม่ได้เสมอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้มีการบูรณาการงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับขอบเขตการยกระดับความร่วมมือดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่กำลังแรงงานเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ