12 กระทรวงร่วม MOU พัฒนาเด็กไทยรับยุค “วูก้า” ที่ผันผวนและซับซ้อน

12 กระทรวงร่วม MOU

12 กระทรวงร่วมลงนาม MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 แบบรอบด้าน และรองรับการดำเนินงานในสถานการณ์ VUCA World

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน 12 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 แบบรอบด้าน และรองรับการดำเนินงานในสถานการณ์ VUCA World ที่พร้อมเกิดโรคอุบัติใหม่ได้เสมอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้มีการบูรณาการงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับขอบเขตการยกระดับความร่วมมือดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่กำลังแรงงานเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้