DITP เปิดโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก พร้อมปั้นคนรุ่นใหม่

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

DITP เปิดตัว “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี’66” ชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันศักยภาพสู่สากล เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-16 มิ.ย. 66

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดตัว “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566” หรือ Designers’ Room/Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 เวทีสำคัญที่ช่วยส่งเสริมนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจและปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบหรือผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ที่สร้างมูลค่าทางการค้าและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2566 ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ภายใต้แนวคิด “KEEP AN EYE ON : THE CREATIVE POWER OF THE NEW ERA จับตาพลังสร้างสรรค์จากนักออกแบบรุ่นใหม่และเทรนด์การออกแบบโลก”

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

Advertisement

เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2545 สำหรับนักออกแบบแฟชั่น และปี 2547 สำหรับนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ และล่าสุดเมื่อปี 2564 ได้เพิ่มกลุ่ม Creative Studio
ผู้ให้บริการด้านการออกแบบ

จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ แบ่งเป็น กลุ่ม “Designers’ Room” นักออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ จำนวน 215 แบรนด์ กลุ่ม “Talent Thai” นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้และของตกแต่งบ้าน จำนวน 520 แบรนด์ และกลุ่ม “Creative Studio” ธุรกิจบริการด้านการออกแบบในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ Ci & Branding, Character Design, Graphic Design, illustration, Industrial Design จำนวน 9 ราย

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

Advertisement

ปั้นนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก

ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี กรมได้สร้างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสู่เวทีในระดับประเทศและระดับสากลเป็นจำนวนมาก โดยมีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาในโครงการแล้ว กว่า 744 ราย

“ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่” นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ SMEs และ Micro SMEs และส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่
ให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้นำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (NEW ECONOMY)

Advertisement

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

 

จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้รูปแบบพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก ในฐานะนักออกแบบต้องจับตามองแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ทั้ง Digital Transformation และ Sustainable Development Goals รวมถึง DIGITAL MARKET ที่มีการแข่งขัน ทำให้ต้องเกิดการพัฒนาที่ตอบสนองถึงความต้องการของคนทั่วโลก เพื่อสร้าง the Creative Power of The New Era และที่สำคัญต้องไม่ลิดรอนความต้องการของคนรุ่นหลังอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.ล.คฑาทองกล่าว

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กล่าวว่า โครงการนี้ได้สร้าง บุคลากรและนักสร้างสรรค์ ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ เป็นเวทีบ่มเพาะ
นักออกแบบรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ

ปัจจุบันนักออกแบบไทยที่เคยเข้าร่วมโครงการมีผลงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น คุณศรัณญ อยู่คงดี จากแบรนด์ “SARRAN” คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ แบรนด์ “Qualy” คุณธนิสา วีระศักดิ์ศรี แบรนด์เครื่องประดับ “RAVIPA” และคุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ แบรนด์ “PIN METAL ART” เป็นต้น

นอกจากนี้ นักออกแบบ ยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือและสร้างงานให้กับชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบให้กับคนรุ่นใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เช่น คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น จากแบรนด์ “T RA” เป็นต้น

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2566 แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก สำหรับนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการเจรจาการค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์แบรนด์ ในงานแสดงสินค้าและเวทีการออกแบบ
ในต่างประเทศซึ่งจะเป็นเวทีสร้างชื่อเสียงและเพิ่มช่องทางการค้าสู่ตลาดสากลได้ เช่น

  • งานแสดงสินค้า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” วันที่ 6-10 ก.ย. 66
  • งานแสดงสินค้า “MAISON & OBJET” ณ กรุงปารีส วันที่ 7-11 ก.ย. 66 และเจรจาการค้าผ่านแพลตฟอร์ม m.o.m.
  • งานแสดงสินค้า “COTERIE New York” วันที่ 19 21 ก.ย. 66
  • งานแสดงสินค้า “STYLE Bangkok 2024” วันที่ 20-24 มี.ค. 67
  • งาน “Milan Design Week” วันที่ 13-18 เม.ย. 67
  • งาน “Creative Expo Taiwan” ต.ค. 67

ส่วนที่ 2 สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เราจะเปิดรับสมัครในปี 2566 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิ.ย. 66 ภายใต้แนวคิด “Keep an eye on : The Creative Power Of The New Era” โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรแรก

  • ความรู้พื้นฐานการเป็นนักออกแบบระดับสากล เช่น การสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การค้าออนไลน์
  • การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มเมกะเทรนด์โลก เช่น กระบวนการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) การพัฒนาธุรกิจมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและมุ่งสู่ความยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น
  • วิทยากรจากหน่วยงานชั้นนำ เช่น Amazon.com, CIRCO HUB Thailand เป็นต้น

หลักสูตรที่ 2

ค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Mentor รุ่นพี่พร้อมรับโจทย์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจ จากเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ เครือบ้านและสวน, SC Grand, องค์กร LIMITED  EDUCATION, Qualy, Mobella, SARRAN, Q Design and Play, Alumni Team

สำหรับนักออกแบบที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้-16 มิ.ย. 66 ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Talent Thai & Designers’ Room และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169