เรื่องสั้น “ด้วยรักและผุพัง” ของ นริศพงศ์ คว้ารางวัลซีไรต์ 2566

นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์
นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์

รวมเรื่องสั้น “Family Comes First ด้วยรักและผุพัง” ของ “นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์” คว้ารางวัล “ซีไรต์” ประจำปี 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้อง Auditorium อาคาร CW Tower คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ “ซีไรต์” ได้จัดงานประกาศผลรางวัลประจำปี 2566 และผลงานที่ได้รับรางวัลคือ รวมเรื่องสั้น “FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง” ของ “นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์”

โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2566 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รวมเรื่องสั้น Family Comes First ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ เล่าเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนในมุมมองใหม่

ผู้เขียนใช้ “ความเป็นจีน” เป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามต่อจารีตประเพณี ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ รวมทั้งค่านิยมบางประการ เช่น ค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่ มายาคติของสายเลือด ตัวละครตกอยู่ในกับดักของประเพณี ผู้หญิงถูกกดทับให้ตกอยู่ในพันธนาการของความหม่นเศร้า ประเพณีที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวใหญ่ได้ล่มสลายลง สร้างบาดแผลให้แก่สมาชิกในครอบครัวและก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม กระนั้นในความ “ผุพัง” ก็ยังคงมีความ “ผูกพัน” ที่เป็นเครื่องยึดโยงให้อยู่ร่วมกันได้

เรื่องสั้น “ด้วยรักและผุพัง” ของ “นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์” คว้ารางวัลซีไรต์ 2566
เรื่องสั้น “ด้วยรักและผุพัง” ของ “นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์” คว้ารางวัลซีไรต์ 2566

ผู้เขียนถ่ายทอดความเป็นจีนผ่านแนวการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ทั้งแนวสมจริง (realism) แนวสัจนิยม มหัศจรรย์ (magical realism) และอุปมานิทัศน์ (allegory) ซึ่งเชื้อเชิญให้ผู้อ่านตีความได้หลายนัยและขยายประสบการณ์เฉพาะทางวัฒนธรรมไปสู่ประเด็นปัญหาร่วมในสังคม

การใช้ผัสสะที่เอื้อต่อการตีความ เช่น การใช้สีแดงเพื่อสื่อความหมายที่ขัดแย้งกันระหว่างสีแห่งมงคลกับสีแห่งความตาย ช่วยสื่อบรรยากาศความลึกลับ ความน่าสะพรึงกลัว ความอึดอัด

นอกจากนี้ ยังมีการใช้สารนอกตัวบท (paratext) เช่น การออกแบบ หน้าปกให้มีชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ การใช้อักษรจีนเป็นส่วนประกอบของตัวบท ช่วยสื่อนัยของการปะทะสังสรรค์กันระหว่างรากเหง้าทางชาติพันธุ์กับความเป็นสมัยใหม่

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รวมเรื่องสั้น Family Comes First ด้วยรักและผุพัง ของ นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2566

รวมเรื่องสั้น “Family Comes First ด้วยรักและผุพัง”
รวมเรื่องสั้น “Family Comes First ด้วยรักและผุพัง”