อนุทิน-มนัญญา เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา หนุนองค์ความรู้ รายได้เกษตรกร

อนุทิน-มนัญญา เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3

อนุทิน-มนัญญา เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี ผนึกความร่วมมือ หนุนเสริมองค์ความรู้ด้านปลูก ดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ดันรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ”

โดยมี นายขจร รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รกิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วม ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

โดยการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคเอกชน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล

อีกทั้งเพื่อสนับสนุนกัญชา-กัญชงสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการดำเนินงานได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนางสาวมนัญญากล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ยังได้ร่วมบูรณาการโดยการจัดนิทรรศการภายในงานเพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ

อาทิ 1.นิทรรศการศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเสร็จ กรมวิชาการเกษตร โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย จัดแสดงในเรื่องของสายพันธุ์และการขยายพันธุ์ ตลอดจนเทคนิคการปลูก การป้องกัน รวมทั้งการกำจัดศัตรูที่สำคัญของพืชกัญชา กัญชง และวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2.คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ให้ความรู้ในเรื่องการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช มีการจัดตั้งหน่วยบริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ GAP Plus การต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (One Stop Service) ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และวิธีการควบคุมศัตรูพืช

3.นิทรรศการให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี มาตรการการใช้สารเคมี โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญกับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

4.โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจกัญชง โดยสถาบันเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี ปี 2565 เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ตลอดจน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 23 ราย พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่

5.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ

6.โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

7.นิทรรศการบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำการวางแผนการผลิตและการตลาด เป็นต้น


ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรฯ ได้ร่วมเปิดนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช” และคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมอบต้นกัญชาให้กับตัวแทนภาคประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชา ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น จำนวน 12,000 ต้น ไม้ผล ต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 14,671 ต้น ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ