อาเซียนถกรัสเซีย ดันการค้าเพิ่ม 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

อาเซียนถกรัสเซีย

อาเซียนถกรัสเซีย หารือความคืบหน้าแผนงานความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เน้นเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งดันมูลค่าการค้าเพิ่ม 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เดินหน้าแผนงานความร่วมมือกับยูเรเซีย พร้อมหารืออียูร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งยกระดับความสัมพันธ์สู่การจัดทำ FTA ในอนาคต

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยมีนายวลาดิมีร์ อิลิโชฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-รัสเซีย ซึ่งให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านการค้าและการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังงานที่ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และห่วงโซ่มูลค่าที่ยืดหยุ่น

               

โดยที่ประชุมยังได้รับทราบถึงการดำเนินการจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และยังได้หารือแนวทางการผลักดันให้การค้าสองฝ่ายขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐโดยเร็วที่สุด โดยเน้นสาขาที่สองฝ่ายสนใจ อาทิ สินค้าเกษตรและอาหาร พลังงาน ปุ๋ย และยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ อาเซียนได้หารือกับผู้แทนสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย โดยรับทราบความคืบหน้าแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียน-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ระหว่างปี 2563-2568 ซึ่งกิจกรรมภายใต้แผนงานดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของทั้งสองภูมิภาค และช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาว

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ 18 ที่ประชุมได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 และได้เห็นชอบแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป ปี 2565-2566 ซึ่งรวมถึงการจัดทำกรอบกำหนดขอบเขต FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป

ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานร่วมหารือกำหนดแนวทางดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะกลาง โดยคำนึงถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างของสองภูมิภาคผ่านการมีส่วนร่วมในสาขาใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และบริการสีเขียว รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และสามารถนำไปสู่การจัดทำ FTA ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ อาเซียนได้ขอบคุณสหภาพยุโรปที่ช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านโครงการ ARISE Plus และ E-READI รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สภาพแวดล้อม กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน และการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน