เฉลิมชัย ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เวที FAO

เฉลิมชัย ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เวที FAO พร้อมหนุนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกพลิกโฉมระบบเกษตรอาหารผ่าน 5F Food Feed Fuel Fertilizer Finance

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร (The Asia-Pacific Symposium on Agrifood Systems Transformation) ที่จัดขึ้นโดย FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสในระดับภูมิภาค เพื่อติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit) และการประชุมสุดยอดโภชนาการเพื่อการเติบโต (Nutrition for Growth Summit) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2564 โดยปีนี้จะมีการหารือเสวนาของผู้นำระดับสูงในประเด็นการตอบสนองต่อวิกฤต 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง ปุ๋ย และงบประมาณ (Food, Feed, Fuel, Fertilizer, Finance : 5F)

               

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ครบรอบ 1 ปี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกิจกรรมของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกมาตลอด และจากการประชุมทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารให้ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการสนับสนุนเทางด้านการเงิน ข้อมูล วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบองค์รวม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยมีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารอย่างอย่างยืน โดยมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง เริ่มขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ นำร่อง 5 จังหวัด เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป โดยนำแนวคิด โมเดลเศรษฐกิจ BCG มาขับเคลื่อนทุกโครงการที่ดำเนินงานอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

“เส้นทางสู่ระบบอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน ต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างในทุกระดับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมและยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่ไทยมีศักยภาพให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค” นายเฉลิมชัยกล่าว