ชาวไร่อ้อยเตรียมร้องศาลปกครอง ขอเปิดหีบ 23 พ.ย. 65 คาดอ้อยแตะ 110 ล้านตัน

ปราโมทย์ วิทยาสุข
นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC)

ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาล เตรียมฟ้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ต่อศาลปกครอง ร้องขอความคุ้มครองให้โรงงานเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2565/2566 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2565 นี้ พร้อมคาดการณ์ปริมาณอ้อยปีนี้แตะ 110 ล้านตัน สูงสุดในรอบ 3 ปี หลังโรงงานน้ำตาลส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ร้องขอให้เปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2565/2566 และเตรียมยื่นฟ้อง คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ต่อศาลปกครอง

ขอให้กำหนดวันเปิดหีบและให้โรงงานรับอ้อยจากชาวไร่ และขอให้สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลการจัดเก็บและส่งมอบผลผลิตอ้อยของชาวไร่ให้แก่โรงงานน้ำตาล การตรวจสอบคุณภาพอ้อย รวมถึงการผลิตและการบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จัดเก็บ การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายและส่งออกน้ำตาลทราย

เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยังเดินหน้าได้ และป้องกันความเสียหายจากการที่โรงงานน้ำตาลไม่สามารถเปิดหีบอ้อยได้ ภายหลังจากองค์ประชุมของคณะกรรมการ กอน. ไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย

ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลได้เตรียมความพร้อมเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปีนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของอ้อยในแต่ละพื้นที่ และประเมินว่าผลผลิตอ้อยในปีนี้จะมีปริมาณสูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 110 ล้านตันอ้อย จากปีการผลิตก่อนหน้าที่มีผลผลิตอ้อยเข้าหีบ 92.07 ล้านตัน

เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก รวมถึงโรงงานน้ำตาลดำเนินมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูก และมีการประกันราคาผลผลิตที่ 1,040 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หรือที่ราคา 1,200 บาทต่อตันอ้อย ที่ค่าความหวานเฉลี่ย 12.61 ซี.ซี.เอส.

ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเพาะปลูกอ้อยเพื่อส่งมอบให้แก่โรงงาน โดยราคาประกันดังกล่าวถือเป็นราคาขั้นต่ำ หากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขั้นต้น ทางโรงงานพร้อมรับผิดชอบส่วนต่างเอง และหากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่า โรงงานพร้อมเพิ่มเงินส่วนต่างให้แก่ชาวไร่อ้อย ทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ดีจากการยึดอาชีพเพาะปลูกอ้อย

“โรงงานน้ำตาลและชาวไร่พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เดินหน้าพัฒนาต่อไป พร้อมดูแลให้มีน้ำตาลเพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ก็เพื่อขอคุ้มครองให้กำหนดมาตรการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปีนี้ได้ หากโรงงานไม่เปิดหีบรับอ้อยได้ก็จะส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยและโรงงาน ไม่มีวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำตาล จะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลภายในประเทศและกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ” นายปราโมทย์กล่าว