จิสด้าร่วมกับ 12พันธมิตร จัดงาน GEOINFOTECH 2018 ชู “ภูมิสังคม” ปฏิรูปปท.ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 1 ก.พ. 2561 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน

จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ GEOINFOTECH 2018 อีก 1 งานวิชาการดีๆ ของคนจีไอหรือคนภูมิสารสนเทศ และเป็นเวทีของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ที่เปิดกว้างในการนำเสนอผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดระหว่างบุคคล ส่งผลให้ความสามารถที่มีอยู่เพิ่มพูนมากขึ้นในเชิงลึกและยังเพิ่มมุมมองในเชิงกว้าง พร้อมนำ “ภูมิสังคม” เป็นกลไกหลักเพื่อการปฏิรูปประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆบริบทที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมา ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ที่ผ่านมา จิสด้ามีภารกิจ บทบาทที่สำคัญและโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปช่วยในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการ ไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ และนำไปต่อยอด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้เร่งรัดพัฒนากำลังคนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สร้างความตระหนักรู้ ให้เข้าใจและรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวแก่บุคลากรทุกระดับ ซึ่งจากนี้เป็นต้นไป จิสด้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีการแสวงหาพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อขยายศักยภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีฯ ให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการจัดประชุม SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินงานของจิสด้า และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันนี้อีกงานหนึ่งควบคู่ไปกับงานประชุมจีโออินโฟเทคด้วย ซึ่งจากความร่วมมือร่วมกันดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับนานาชาติ หลักสูตร SCGI Master Program ในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาโท ทั้ง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นอีกด้วย ปลัด วท. กล่าว

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า การจัดงาน GEOINFOTECH ในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “ภูมิสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเน้นโจทย์การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไปบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมของสังคมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 และ “ประชารัฐ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ให้สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

โดยปัจจุบัน จิสด้า กำลังคิดค้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยี Intelligence มาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับทรัพยากรทุกด้าน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Actionable Intelligence Policy platform หรือ AIP ที่เป็นเครื่องมือที่ประเทศไทยต้องการที่กำลังดำเนินการภายใต้โครงการธีออส 2 ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างดาวเทียม แต่เป็นการสร้างคุณค่าจากข้อมูลจากดาวเทียมของไทย และของกลุ่มดาวเทียม รวมถึง Big Data ที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ทั้งแหล่ง sensor นโยบาย และ crowdsourcing เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 แบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เป็นแบบองค์รวม ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านบริหารจัดการทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ลดความเลื่อมล้ำ แก้ปัญหาการขัดแย้งด้านต่างๆของประเทศ


นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีฯและนวัตกรรม เช่นเดียวกัน ซึ่งทุกท่านจะได้มุมมอง การพัฒนาและเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากต่างประเทศอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนา เพิ่มทักษะ เปิดมุมมอง แนวคิดและเกิดความตื่นตัวและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความ Intelligence และ AIP platform ที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีต่างประเทศและของไทยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในที่สุด ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ