เกษตรฯ ดึงทุนจีน-ดูไบ-ซาอุ ลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียว เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์

สภาอุตสาหกรรมภาคกลางหนุนโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley) “อลงกรณ์” เดินหน้าผลักดันต่อ เล็งดึงการลงทุนจากในประเทศ ดูไบ ซาอุดีอาระเบีย จีน เน้นอุตสาหกรรมสีเขียว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคกลาง 17 จังหวัด ว่า ที่ประชุม กรกอ. ครั้งล่าสุดที่เห็นชอบโครงการ เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ (Petchburi Food Valley )ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟ้า และระบบน้ำ โดยพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นโครงการสร้างเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการ

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่เป็นโครงการพัฒนาเกษตรกรรมและการแปรรูปทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์ตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นโครงการเรือธง (Flagship Project) ของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) มีศูนย์ AIC เพชรบุรีคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การสนับสนุน

จุดเด่นอีกประการคือการใช้เทคโนโลยีเกษตรเมดอินไทยแลนด์เป็นส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและหวังว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนและจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (Western Economic Corridor: WEC) ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ จากการสร้างฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรอาหาร กระจายการลงทุนใน 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยกระดับเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นครัวโลก พร้อมกับขอบคุณสภาอุตสาหกรรมภาคกลางที่ให้การสนับสนุนโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์

มานพ โตการค้า
มานพ โตการค้า

จากนั้น นายมานพ โตการค้า ผู้บริหารโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ ประกอบด้วย

1. ศูนย์แสดงนวัตกรรมการเกษตร 70 ไร่ บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร และการเจรจาธุรกิจ ห้องประชุม และศูนย์วิจัยเทคโนโลยี PlatForm การเกษตร ก่อสร้างคืบหน้า 50%

2. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแปลงปลูกข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์ 12,000 ไร่ ปัจจุบันปลูกข้าวโพดและหญ้าเนเปียร์แล้ว 5,000 ไร่ เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มีราคาถูก

3. การพัฒนาปศุสัตว์ในรูปแบบคอกโคกลาง 1,600 ไร่ เป็นคอกมาตรฐานมีน้ำสะอาด อาหารสัตว์ราคาถูก และการดูแลรักษาได้มาตรฐานช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถผลิตโคได้ปีละ 100,000 – 150,000 ตัว

Advertisement

4. การพัฒนาการประมงด้วยโครงการฟาร์มกุ้งระบบปิด 2,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวกและตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง ซึ่งได้รับอนุญาตจากประมงแล้ว โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยให้สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตกุ้งอย่างมีคุณภาพ

5. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร 1,000 ไร่ เป็นโซนพื้นที่รองรับการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร

6. เขตพัฒนาพลังงานสะอาด เช่น โครงการโซล่าฟาร์ม 4,000 ไร่ มีสายส่งขนาด 115KV ผ่าน ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว 900 ไร่ โดยบริษัทด้านโซล่าฟาร์มชั้นนำของประเทศ

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้แนะนำผู้บริหารให้เพิ่มเติมโครงการฮาลาลฟู้ดวัลเลย์ และอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดวัลเลย์ (International Food Valley) ในพื้นที่โครงการด้วยเพื่อดึงการลงทุนและการค้าจากซาอุดีอาระเบียประเทศในตะวันออกกลาง จีน และประเทศต่าง ๆ ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาลเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 2 พันล้านคนใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจมาลงทุนในโครงการเพชรบุรี ฟู้ด วัลเลย์

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ยังขอความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง 17 จังหวัดร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) 5 ล้านไร่ ซึ่งเป็นอีกโครงการเรือธงของกรกอ.

ทางด้านนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสุรชัย โสตถีรวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางได้แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจพร้อมกับกล่าวย้ำถึงการสนับสนุนโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคกลางในครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง Platform การเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการตลาดแบบ B2B การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดทำข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย (กกร.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ระหว่างสถาบันทั้ง 3 สถาบัน เป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ