“วราวุธ” แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ PM 2.5

นายวราวุธ ศิลปอาชา
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” ชวนนักกฎหมาย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ PM 2.5

วันที่ 9 ธันวาคม 2565. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”

โดยมี ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทนายความ และ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าร่วม

การอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง
การอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 2

นายวราวุธ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การขับเคลื่อนประเทศไทยต่อจากนี้ไปในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน ต้องมีความพร้อมในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ

กฎหมายจะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และที่สำคัญกฎหมายยังมีผลกระทบกับประชาชน ดังนั้น การสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลที่จะเดินหน้าตามนโยบาย BCG โมเดล หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ PM 2.5 ในอนาคต