ฟรี กรมพัฒน์ เปิดสอนออนไลน์วิธีนำส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing

นายทศพล  ทังสุบุตร
นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดอบรมวิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้แบบมืออาชีพด้วยตนเอง ถูกต้อง 100%

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ขณะนี้มีนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการและต้องนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2566 กว่า 760,000 ราย

โดยปีที่ผ่านมานำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จำนวนถึง 99% แต่ยังมีอีก 1% ที่ยังนำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษ ซึ่งกรมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนให้กลุ่มนี้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และเพื่อให้การนำส่งงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน

กรมจึงได้จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2566” โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า ซึ่งการจัดอบรมในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า

และรอบบ่าย รอบละ 300 คน กำหนดจัดช่วงแรกในวันที่ 2 และ 30 มีนาคม ช่วงที่ 2 วันที่ 3 และ 24 เมษายน โดยจะจัดอบรมแบบ Live Training ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมอบรมได้พร้อมกันจำนวนมาก

“การอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วิธีการบันทึกงบการเงินแบบง่าย ๆ โดยใช้ไฟล์ Excel V.2.0 ได้ทราบข้อควรระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันมิให้งบการเงินที่นำส่งมีความบกพร่อง”

“รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบผลการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีความเป็นมืออาชีพในการนำส่งงบการเงินและเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว”

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากภาคธุรกิจยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทั้งหมด 100% การยื่นในรูปแบบกระดาษก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลทางการเงินของภาคธุรกิจ ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลสำหรับประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทย เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมได้อย่างทันสถานการณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โทร.0-2547-4377, 0-2547-4390-91 และ 0-2547-5978 หรือผ่านช่องทาง Line Application : @sxw0580y หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th


กรมพัฒน์ฯ เปิดสอนออนไลน์วิธีนำส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing