จุดความร้อนในไทยวานนี้ลดฮวบเหลือเพียง 203 จุด

ไฟป่า
แฟ้มภาพประกอบข่าว

จุดความร้อนในไทยวานนี้ลดฮวบเหลือเพียง 203 จุด ส่วนพม่าพุ่งสูงถึง 3,822 จุด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (5 ก.พ. 66) จำนวน 203 จุด ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 3,822 จุด รองลงมาราชอาณาจักรกัมพูชา 1,388 จุด สปป.ลาว 210 จุด เวียดนาม 60 จุด และมาเลเซีย 1 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 77 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 59 จุด พื้นที่เกษตร 33 จุด พื้นที่เขต สปก. 22 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 8 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด #แม่ฮ่องสอน 34 จุด #เชียงราย 24 จุด #น่าน 22 จุด ตามลำดับ สาเหตุจากที่จุดความร้อนในประเทศไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่าง ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th