ผู้ส่งออกตะปูไทย รอดภาษี AD สหรัฐ ส่งออกปีนี้สดใส

ตะปู

กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งข่าวดี สหรัฐประกาศการนำเข้าสินค้าตะปู (Steel Nails) จากไทยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้ไม่ถูกเก็บอากร AD ในการนำเข้าสินค้า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ (Department of Commerce : DOC) ได้ประกาศผลการพิจารณาชั้นที่สุดด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาด (Antidumping Duty : AD) สินค้าตะปูที่นำเข้าจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย ศรีลังกา และตุรกี โดยพบว่าบริษัทผู้ส่งออกของไทยมีอัตรา AD ชั้นที่สุดอยู่ระหว่าง 12.61-13.90

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ (United States International Trade Commission : USITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิจารณาประเด็นความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐ ได้ประกาศผลการตัดสินชั้นที่สุดว่าการทุ่มตลาดสินค้าตะปูที่นำเข้าจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย และตุรกี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะถูกกำหนดใช้มาตรการ AD ดังกล่าว

รณรงค์ พูลพิพัฒน์
รณรงค์ พูลพิพัฒน์

โดยถือเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมตะปูไทยอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงปลายปี 2565 คต.ได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ต่างการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) ในกรณีดังกล่าวของสหรัฐจนผู้ส่งออกไทยรอดจากการถูกใช้มาตรการ CVD มาแล้ว

นายรณรงค์กล่าวอีกว่า การที่ USITC ไม่พบความเสียหายจากการนำเข้าตะปูจากไทย ทำให้ไทยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD ดังกล่าวจากสหรัฐนั้น จะส่งผลให้ไทยยังคงรักษาตลาดตะปูในสหรัฐได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแต้มต่อ และเพิ่มโอกาสให้ผู้นำเข้าสหรัฐหันมานำเข้าสินค้าตะปูจากไทยในปี 2566 มากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติระหว่างปี 2561-2565 พบว่าสหรัฐเป็นตลาดส่งออกสินค้าตะปูที่สำคัญอันดับ 1 ของไทยมาโดยตลอด โดยในปี 2565 มีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐอยู่ที่ 3,005 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.23 ของการส่งออกตะปูทั้งหมดจากไทย และสำหรับในปี 2565 ช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) สหรัฐนำเข้าสินค้าตะปูจากไทย คิดเป็นลำดับ 5 รองจาก จีน โอมาน และเกาหลีใต้ หรือคิดเป็น 6.04% ของการนำเข้าทั้งหมด


กรมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพันธกิจในการดำเนินการปกป้องและตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ ได้มุ่งมั่นในการลดอุปสรรคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้า รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยตลอดมา สำหรับผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th