สวก. ยกทัพผู้ประกอบการไทย ลุย THAIFEX 2023 บุกตลาดโลก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. พร้อมพาผู้ประกอบการอาหารร่วมเจรจาธุรกิจงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี คาด 41 ประเทศ ร่วมในงานคึกคัก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า สวก. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ ได้สนับสนุนทุนวิจัยทั้งในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยในหลายมิติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการโดยการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับนำหลักการตลาดมาเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ และเป็นผู้บริหารทุนวิจัยในแผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

thaifex

และแผนงานวิจัย RAINS for Thailand Food Valley เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการแปรรูปให้มีผลผลิตสูง มีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ

ทั้งนี้ สวก.ดำเนินกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรม “Booth Camp” เพื่อสร้างสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงความสามารถของแต่ละภาคี (Competency Engagement) เพื่อพัฒนาไปสู่การต่อยอดมุมมอง และการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็ง

โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การจัดกิจกรรม “ARDA Customer Club” เพื่อติดตามผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทราบความคืบหน้าหรือปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อนำข้อเท็จจริงมาพัฒนาปรับปรุงการบริการและพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตร ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสให้มีความเข้มแข็ง

สามารถก้าวข้ามสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปในเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Thaifex ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 60 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท

ทั้งยังส่งผลกระทบกลับไปยังต้นน้ำ เมื่ออุตสาหกรรมด้านอาหารเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการในเรื่องของวัตถุดิบต้นทางในภาคการเกษตรก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์

งาน THAIFEX-Anuga Asia 2023 โอกาสดีดีของผู้ประกอบการเครือข่ายของ สวก. ในการเปิดตัวเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรมอาหารแบบ ว้าว ว้าว ว้าว พร้อมให้ทุกท่านเข้ามาช็อป ชิม ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ สวก. อาทิ

เครื่องดื่มฟังก์ชั่น (Functional Drink) ที่มีฤทธิ์ผ่อนคลายสมอง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกะทิไร้น้ำตาล เครื่องดื่มเพิ่มพลังงานจากแป้งกล้วยหอมทอง เนื้อเทียมจากเปลือกกล้วย ซุปไก่ผักรวมพร้อมบริโภค เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ที่ยกมานั้น เน้นเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้ผู้ประกอบการที่สนใจแบบเต็มคาราเบล!

เพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลสำเร็จงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. และยังไม่หมดเพียงแค่นั้น สวก.ยังคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการตัวแม่ แห่งวงการอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก. เข้าร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในพื้นที่นิทรรศการของ สวก. อาทิ

1) บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผงผัก)

2) บริษัท เดอะ พอสสิเบิ้ล จำกัด (โปรตีนชงดื่มจากไข่น้ำ)

3) บริษัท เดอะกรีนกีค จำกัด (เครื่องดื่มคอมบูชา)

4) บริษัท เดอะ บางกอกซุป จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติฟรีสดรายกึ่งสำเร็จรูป)

5) บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือม่วง)

6) แบรนด์ Superb wolf (ผำฟรีสดราย) เป็นต้น

งาน THAIFEX-Anuga Asia 2023 จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยสู่การยกระดับคุณภาพและการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมความก้าวหน้าของนวัตกรรมและอุตสาหกรรมด้านอาหารของคนไทย


พร้อมรับชมบูทแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ สวก. สนับสนุน เป็นการ “สร้างมูลค่าอาหารด้วยงานวิจัย…สร้างโอกาสใหม่ในตลาดโลก”