กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ นั่งประธานบอร์ด กยท. ฝั่งชาวสวนแอบเคือง ครม.ทิ้งทวน

มติ ครม.ไฟเขียว เห็นชอบแต่งตั้ง “กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์” นั่งประธานบอร์ด กยท. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน มีผลทันที ฝั่งชาวสวนแอบเคือง ครม.ทิ้งทวน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยแต่งตั้งนายกวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ กยท. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์บริหารงาน กยท.ในตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านธุรกิจ และร่วมดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กยท.

ได้แก่ ประธานคณะติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี, อนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ย, อนุกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจและงบประมาณการบริหารกองทุนพัฒนายางพารา, กรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ ที่เคยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3 ท่าน คือ นายเผ่าภัค ศิริสุข นายปวิช พรหมทอง นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์, ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 ท่าน คือ นายพิเชษฐ ยอดใชย, นายศิริพันธุ์ ตรีไตรรัตนกูล, ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า 1 ท่าน คือ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง 1 ท่าน คือ นายสำเริง แสงภู่วงค์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisement

สำหรับ ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท Master of Science สาขา Tourism and Environmental Management Bournemouth University และระดับปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงานเคยเป็นประธานคณะติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร อนุกรรมาธิการประจำคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด (ธุรกิจคลังสินค้า) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์โลจิสติกส์ จำกัด (ธุรกิจขนส่ง) กรรมการบริหาร บริษัท ลัคกี้สตาร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (ธุรกิจ supply chain และร้านอาหาร) และผู้ก่อตั้ง/ประธาน บริษัท โอเชียนฟอร์ท จำกัด (ธุรกิจนำเข้าอาหารแช่แข็ง) และเคยรับอดีตรองผู้ว่าการ กยท. ด้านธุรกิจ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และลาออก

แหล่งข่าวชาวสวนยางกล่าวว่า ชาวสวนบางส่วนไม่ค่อยเห็นด้วยนักสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้ เปรียบเสมือนทิ้งทวน โดยเมินเสียงค้านจากชาวสวนยาง แม้ว่าจะมีตัวแทนชาวสวนยาง 3 คน แต่รอบนี้ไม่มีการเลือกจากตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางบางกลุ่ม

Advertisement

อีกทั้งประธานใหม่เคยเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. ปชป.สมุทรปราการ และเคยเป็นรองผู้ว่าการ กยท. แล้วลาออก ซึ่งการคัมแบ็กมาในตำแหน่งประธานบอร์ดครั้งนี้จะมีอำนาจเต็มในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนและเงินกู้ต่าง ๆ ก็จับตาดูต่อไปว่าแนวทางการทำงานจะเป็นอย่างไร