บอร์ด ปตท. เห็นชอบ “ชาญศิลป์” นั่งตำแหน่ง CEO ปตท. คนที่ 9

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ได้เสนอชื่อ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.คนใหม่ ต่อจาก นายเทวินทร์ วงศ์วานิช โดยให้มีผลในวันที่  31 สิงหาคม 2561 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เนื่องจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร) จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งกระบวนการสรรหาดำเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะต้องดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้นจะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ