มูลนิธิใบไม้ปันสุข คว้ารางวัล AREA 2023

มูลนิธิใบไม้ปันสุข คว้ารางวัล AREA 2023

มูลนิธิใบไม้ปันสุข โดยบางจากฯ คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 สาขา Social Empowerment

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 สาขา Social Empowerment ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2023 ครั้งทื่ 14

จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

โดยรางวัล AREA 2023 สาขา Social Empowerment ที่มูลนิธิใบไม้ปันสุขได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสังคมของมูลนิธิ

จากการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนกว่า 17,000 คน ใน 55 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 6 ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา

โดยผ่าน 3 โครงการ คือ 1) อ่านเขียน เรียนสนุก เพื่อส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ 2) รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมผ่านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3) โซลาร์ปันสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยพลังงานสะอาด

มูลนิธิใบไม้ปันสุข ก่อตั้งขึ้นโดยบางจากฯ เมื่อปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

โดยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 Quality Education อันเป็นเป้าหมายหลักร่วมกับเป้าหมายที่ 7 Affordable and Clean Energy เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production และเป้าหมายที่ 13 Climate Action

มูลนิธิได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมกับการจัดทำโครงการต่าง ๆ ผ่านการอบรมและส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ สร้างความยั่งยืนในสังคม


โดยงานประกาศรางวัล AREA เป็นงานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise Asia องค์กรไม่แสวงผลกำไรชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน