กระทรวงแรงงานดีเดย์ เปิดบริการศูนย์ OSS 24 ชม. วันนี้วันแรก

กระทรวงแรงงาน ปรับแผนศูนย์ OSS ลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง พร้อมจัดชุดปฏิบัติการหมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชม. ในจังหวัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยศูนย์ OSS ในกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงที่บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะครบกำหนดการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แล้ว ซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการดำเนินการจะมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากที่จะเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ OSS

ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กระทรวงแรงงานได้บริหารจัดการการทำงาน โดยปรับแผนการดำเนินการศูนย์ OSS ดังนี้

1. ลดขั้นตอน โดยแบ่งต่างด้าวออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พิสูจน์สัญชาติแล้ว ให้มารายงานตัว ตรวจลงตราวีซ่าอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และขออนุญาตทำงาน โดยออกใบรับอนุญาตทำงานชั่วคราวถึง 30 มิถุนายน 2561 และให้ไปตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และกลุ่มที่ 2 ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ให้มาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ทุกขั้นตอนภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามขั้นตอน

2. เพิ่มเวลา โดยการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานเป็น 3 ผลัด ในศูนย์ OSS ของจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เช่น ศูนย์ OSS จ.เชียงราย, ราชบุรี, ระนอง และกรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงแรงงาน ส่วนอีก 3 ศูนย์ในกรุงเทพฯ คือ ที่เพชรเกษม 65, ไอที สแควร์ และห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี จะให้บริการตั้งแต่ 08.00-22.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

3. เพิ่มช่องทาง โดยอธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดสถานที่และวิธีการในการยื่นคำขอรายงานตัวเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 ซึ่งสามารถยื่นคำขอรายงานตัว ได้ที่ 1) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำหรับการยื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร 2) สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำหรับการยื่นคำขอในจังหวัดอื่นๆ

นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทา.การยื่นคำขอรายงานตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น.

การปรับแผนโดยลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง ในครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลาในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนที่ OSS ที่ให้บริการตลอด 24 ชม.วันนี้เป็นแรก ซึ่งที่กระทรวงแรงงาน ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เป็นไปอย่างคึกคัก มีนายจ้าง ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากที่ต่างเดินทางมารอลงทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานตั้งแต่เช้า และในช่วงสาย “พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่มารอลงทะเบียน

Advertisement

ขณะที่บรรยากาศโดยรอบกระทรวงแรงงานมีพ่อค้า แม้ค้า มาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้จัดการเจ้าหน้าที่ และรถสุขา ไว้อำนวยสะดวกแก่ผู้ที่มาลงทะเบียนอีกด้วย