ม็อบเกษตรกร 600 คน ปักหลักหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ยาวถึง 31 ส.ค.

ม็อบเกษตรกร 600 คน

ม็อบกลุ่มเกษตรกร 600 คน บุกปักหลักหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ถึง 31 ส.ค. เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือหนี้สมาชิก

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรประมาณ 600 คน ปักหลักประท้วงบริเวณหน้า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ถ.กำแพงเพชร ใกล้กับวัดเสมียนนารี โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

ทราบว่าได้มีกลุ่มเกษตรกรเดินทางมาจากหลายจังหวัด และมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อชุมนุมอย่างสงบบริเวณขอบทางฟุตปาทหน้าสำนักงานกองทุนฯ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และขอใช้เวลาพักค้างแรม ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

               

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติ 1,500,755,595.00 บาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก โดยเฉพาะกรณีหนี้ NPL และการซื้อทรัพย์คืน (NPA) โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,148 ราย

ทั้งนี้ การได้รับงบประมาณจะทำให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีงบประมาณเพียงพอ สามารถดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรสมาชิกและฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้อำนาจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันได้

รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก ที่แตกต่างและไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หรือธนาคารของรัฐ เช่น การจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก กรณีหนี้ NPL และการซื้อทรัพย์สินคืน (NPA) ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับการจัดการหนี้เหล่านี้ จะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูอาชีพด้วย