การค้าสินค้าเกษตรไทยกับทั่วโลก ครึ่งปี 66 ทะลุ 1.231 ล้านล้าน โต 2.94%

การค้าสินค้าเกษตรไทย

การค้าสินค้าเกษตรไทย 6 เดือนแรกปี 66 ทะลุ 1.231 ล้านล้านบาท โต  2.94% ยอดส่งออก 8.53 แสนล้านบาท ติดลบ 0.65% ‘ข้าว-ทุเรียน’ดาวรุ่ง รมต.เกษตร ย้ำภาพรวมสินค้าเกษตรสร้างรายได้เข้าประเทศต่อเนื่อง 3 ปี ไม่แผ่ว

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม – มิถุนายน 2566) คิดเป็นมูลค่า 1,231,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีมูลค่า 1,196,706 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นการส่งออกในปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) มูลค่า  853,531 ล้านบาท หรือลดลง 5,558 ล้านบาท ลดลง 0.65%  และนำเข้า  378,315 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.05

“ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ยังมีมูลค่าต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า”

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

Advertisment

ซึ่งหากแยกเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร สำหรับตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ในครึ่งปีแรกของปี 2566 ไทยส่งออกทุเรียน ในครึ่งปีแรกของปี 2566 ไทยส่งออกทุเรียนได้ 102,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 30.77 เนื่องจากตลาดจีนมีความต้องการทุเรียนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้การส่งออกไม่มีปัญหาด้านโลจิสติกส์ ทำให้การส่งออกทุเรียนไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนข้าวส่งออกได้ 67,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 23.77 เนื่องจากความต้องการข้าวของโลกสูงขึ้น ในขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านผลผลิตมากกว่าคู่แข่ง จึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น

ส่วนไก่ปรุงแต่ง ในครึ่งปีแรกของปี 2566 ไทยส่งออกไก่ปรุงแต่งได้ 45,199 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 3.77 เนื่องจากประเทศ ผู้นำเข้าที่สำคัญ โดยเฉพาะญี่ปุ่นนำเข้าลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยน

และยางธรรมชาติ ครึ่งปีแรกของปี 2566 ไทยส่งออกยางธรรมชาติได้ 34,712 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 30.86 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการยางพาราในอุตสาหกรรมลดลง

Advertisment

ด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ถั่วเหลือง ครึ่งปีแรกของปี 2566 ไทยนำเข้าถั่วเหลือง 43,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 42.84 เนื่องจากราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น

มันสำปะหลัง  ไทยนำเข้า 14,510 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 3.81 ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง มีมูลค่านำเข้าเฉลี่ย 13,519 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.03 และในครึ่งปีแรกของปี 2566

ไทยนำเข้าปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง 8,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 10.05 เนื่องจากปริมาณหมึกที่จับได้จากการทำประมงพาณิชย์และขึ้นท่าที่ไทยลดลง จากกรณีราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ต้นทุนในการทำประมงสูงขึ้น ชาวประมงบางส่วนจึงลดรอบการออกเรือไปทำประมง ในขณะที่ความต้องการบริโภคหมึกยังคงทรงตัว ไทยจึงต้องนำเข้าหมึกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครึ่งปีแรกของปี 2566 ไทยนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11,346 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 9.38

อย่างไรก็ตามหาก วิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีมากขึ้น

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาว่า (ปี 2563 – 2565) ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรกับต่างประเทศในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้มีส่วนช่วยในด้านเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ

โดยเฉลี่ยการค้าอยู่ที่ปีละ 17,086,503 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกเฉลี่ยปีละ 8,562,672 ล้านบาท และมูลค่านำเข้าเฉลี่ยปีละ 8,523,831 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรประมาณ 2,025,065 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.85 ของมูลค่าการค้ารวมทุกสินค้า

ซึ่งหากแยกเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร ปี 2563 – 2565 พบว่า มีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 1,426,354 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18.70 ต่อปีในส่วนของการนำเข้าสินค้าเกษตร ปี 2563 – 2565 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 598,711 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 16.29 ต่อปี

สำหรับตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ในช่วงปี 2563-2565 ได้แก่ จีน 341,442 ล้านบาท ญี่ปุ่น 152,071 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 151,360 ล้านบาท และสหภาพยุโรป 84,163 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และหากแยกเป็นรายชนิดจะพบว่า สินค้าเกษตรส่งออก อาทิ ข้าว ช่วงปี 2563 – 2565 มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 108,048 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.86 ทุเรียน มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 94,988 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 29.55

ไก่ปรุงแต่งเฉลี่ย 83,731 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.14 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดส่งออกหลัก โดยเฉพาะญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป

และยางธรรมชาติ มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 78,435 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 42.64  ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญมีมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพารา อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ อีกทั้งในปี 2565 ระบบโซ่อุปทานสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมได้ปกติ

การค้าสินค้าเกษตรไทย