หอการค้าส่งมอบอาหารส่วนเกิน 9 แสนมื้อ ชูแนวคิดการจัดการขยะอาหาร

ส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัย จากผู้ประกอบการอาหารสู่ผู้ขาดแคลนอาหารและกลุ่มเปราะบาง

วิศิษฐ์ ประธานฯ อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต เดินหน้าร่วมมอบอาหารส่วนเกิน 9 แสนมื้อ ในโอกาส 90 ปี หอการค้าไทย พร้อมชูการบริหารจัดการขยะอาหาร

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS ซึ่งเป็นมูลนิธิพิทักษ์อาหารส่วนเกินแห่งแรกในประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัย จากผู้ประกอบการอาหารสู่ผู้ขาดแคลนอาหารและกลุ่มเปราะบาง

ตามแนวทาง Connect-Competitive-Sustainable และสอดรับกับนโยบายและแนวคิดด้าน Sustainable และ BCG Model ในการบริหารจัดการขยะอาหาร คือ

               
  1. การควบคุมการผลิตและการกำจัดขยะอาหาร
  2. การสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอาหารของตนให้ดีขึ้น ผ่านการบริจาคอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยในการบริโภคให้กับผู้ขาดแคลนอาหารในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เปราะบางในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาโควิด-19
  3. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดขยะอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่ ณ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยกว่า 200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีรายได้น้อย ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาอาหารปรับสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเข้าถึงอาหารที่เหมาะสม เราจึงร่วมใจส่งต่ออาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัย สู่มื้ออาหารของผู้ที่ขาดแคลน และจะขยายผลไปยังชุมชนต่าง ๆ ต่อไป

ในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย คณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ได้ส่งมอบอาหารส่วนเกินมีความปลอดภัยสู่มื้ออาหารของผู้ที่ขาดแคลน แล้วกว่า 1,391,933 มื้อ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 838,474.12 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของนโยบายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการลดปัญหาขยะอาหาร (Food Watse) ส่งเสริม BCG Model และตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคและส่งต่ออาหารส่วนเกินจากผู้ผลิตเพื่อเป็นมื้ออาหารสู่ชุมชนเปราะบางที่ขาดแคลน โดยดำเนินการผ่านระบบ Cloud Food Bank (ธนาคารอาหารออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย) ได้ที่เว็บไซต์หอการค้าไทย (https://www.thaichamber.org/news/view/87/1709) หรือติดต่อ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์

ส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัย จากผู้ประกอบการอาหารสู่ผู้ขาดแคลนอาหารและกลุ่มเปราะบาง