ไซยะบุรี พาวเวอร์ ยอดจองหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะลุเป้า 3,500 ล้านบาท

ไซยะบุรี พาวเวอร์

ไซยะบุรี พาวเวอร์ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 3,500 ลบ. ยอดจองเกินวงเงินเสนอขาย ย้ำความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ มุ่งขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท (Green Bond) ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 20, 24 และ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง

ซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท รวมถึงเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังสะอาดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทย และช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลัง งานหมุนเวียนในอนาคต

               

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ของ XPCL มีนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองหุ้นกู้ดังกล่าว รวมจำนวน 3,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดจองในวงเงินที่เปิดจองจำนวน 2,000 ล้านบาท และมียอดจองเพิ่มเติมในส่วนที่สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 1,500 ล้านบาท

สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.55 ต่อปี

โดยหุ้นกู้ของ XPCL เป็นไปตามมาตรฐาน Green Bond Principles 2021 และ ASEAN Green Bond Standards 2018 และได้ผ่านการสอบทานโดยองค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก DNV ในฐานะผู้สอบทานอิสระ (Independent External Reviewer)

ทั้งนี้ หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ XPCL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้สถานะทางการเงินของ XPCL มั่นคง

รวมถึงนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัท เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่ “พลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป