กขค.ถกปัญหาราคาหมูตกต่ำ พร้อมพิจารณาใช้อำนาจเหนือตลาดในการขายหมู

ฟาร์มหมู
ฟาร์มหมู

สำนักงาน กขค. ประสานหน่วยงานภาครัฐร่วมถกปัญหาราคาหมูตกต่ำ พร้อมอยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจเหนือตลาด-การกระทำที่ไม่เป็นธรรม และจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ได้เชิญผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมหารือปัญหาราคาหมูตกต่ำ

ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยได้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่ประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมาเป็นระยะเวลานาน

               

การประชุมดังกล่าวทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาราคาหมูตกต่ำซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุ รวมถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูแช่แข็งผิดกฎหมายเข้ามาขายในประเทศ

โดยให้ความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาราคาหมูตกต่ำภาครัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงราคาจำหน่ายเนื้อหมู แต่ควรส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาตามโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาด

อย่างไรก็ดี ในส่วนของสำนักงาน กขค. อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจเหนือตลาด และการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายเนื้อหมู และจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ และจะดำเนินการส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจจำหน่ายเนื้อหมูมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ ในการประชุมแต่ละฝ่ายได้ชี้แจง โดยผู้แทนกรมปศุสัตว์ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยจะดำเนินการใน 6 ประเด็น ได้แก่

  1. การปราบปรามหมูเถื่อนที่ยังตกค้างในประเทศ และยกเลิกการนำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรทุกประเภท
  2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสุกร
  3. การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ รวมทั้งปริมาณแม่พันธุ์และสุกรขุนที่เพิ่มขึ้นของผู้เลี้ยงในประเทศ
  4. กำหนดยุทธศาสตร์การผลิตสุกรขุนให้สอดคล้องกับการบริโภคภายในประเทศ
  5. ส่งเสริมการส่งออกสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดสุกรส่วนเกินในประเทศ
  6. หารือร่วมกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (pig board) เพื่อร่วมมือแก้ปัญหาและบริหารความเสี่ยงในอนาคต

ด้านผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวว่า DSI ได้รับคดีลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเป็นคดีพิเศษ ที่ผ่านมา DSI ได้ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนอย่างจริงจังโดยมีการตรวจยึดหมูเถื่อนเป็นจำนวน 2,385 ตู้ น้ำหนักรวมกว่า 4.5 ล้านกิโลกรัม และได้เข้าตรวจค้นจุดเป้าหมายเพิ่มเติมโดยจะมีการขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดต่อไป

ด้านผู้แทนกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรมการค้าภายในมีการกำกับดูแลโดยควบคุมการแจ้งปริมาณการครอบครองเนื้อหมูตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป สำหรับการควบคุมราคาจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป