OR เลิกกิจการ “แคร์ฟอร์คาร์” ธุรกิจให้บริการยานยนต์ออนไลน์

OR เลิกกิจการ

OR เลิกกิจการ “แคร์ฟอร์คาร์” ธุรกิจให้บริการยานยนต์ออนไลน์ ตามนโยบายการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ-ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการจัดการ OR ในการประชุมครั้งที่ 45/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการบริษัท แคร์ฟอร์คาร์ จำกัด (CFC) ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ CFC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นทั้งหมด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการยานยนต์ออนไลน์

โดยจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการให้แล้วเสร็จต่อไป ทั้งนี้การปิดกิจการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการและดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพ หรือสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ CFC สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ OR