กรมพัฒนาธุรกิจเผยเศรษฐกิจ-ลงทุนภาครัฐดันจัดตั้งธุรกิจใหม่มีนาคมยังคงเติบโต 6%

กรมพัฒนาธุรกิจ เผยเศรษฐกิจ-ลงทุนภาครัฐดันจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือนมีนาคมยังคงเติบโต 6% มั่นใจทั้งปี’60 ยอดตั้งธุรกิจทะลุ 75,000 ราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 6,728 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6,356 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 372 ราย คิดเป็น 6% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 6,772 ราย ลดลงจำนวน 44 ราย คิดเป็น 1%

ขณะที่มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 25,255 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 17,636 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,619 ล้านบาท คิดเป็น 43% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 26,641 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,386 ล้านบาท คิดเป็น 5%

โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 615 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 417 ราย และธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 167 ราย

Advertisment

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวน 928 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 810 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 118 ราย คิดเป็น 15 % และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 1,167 ราย ลดลงจำนวน 239 ราย คิดเป็น 20 ในเดือนมีนาคม 2561 โดยมูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,169 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 9,785 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6,616 ล้านบาท คิดเป็น 68% และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 3,643 ล้านบาท ลดลงจำนวน 474 ล้านบาท คิดเป็น 13 %

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 99 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 65 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 23 ราย

จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ไตรมาส 1/2561 (มกราคม -มีนาคม) จำนวน 20,049 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 (ตุลาคม-ธันวาคม)จำนวน 18,905 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,144 ราย คิดเป็น 6% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 จำนวน 18,802 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,247 ราย คิดเป็น 7% ทั้งนี้ คิดมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในไตรมาส 1/2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 60,831 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 จำนวน 255,169 ล้านบาท ลดลงจำนวน 194,338 ล้านบาท คิดเป็น 76% และเมื่อเทียบกับไตรมาส1/2560 จำนวน 70,122 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9,291 ล้านบาท คิดเป็น 13%

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,854 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,179 ราย และธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 522 ราย อย่างไรก้ดี ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม –มีนาคม 2561) มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 20,049 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 1,247 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-มี.ค.60) ซึ่งมี 18,802 ราย

Advertisment

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจการก่อสร้างที่มีแนวโน้มในการขยายตัวสูงขึ้น จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปีนี้

อีกทั้งแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนผ่านโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะ 2 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการค้าและภาคธุรกิจบริการ SME มีบทบาทอย่างมาก กรมฯจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2561 โดยไม่น้อยกว่า 75,000 ราย