เปิดรับสมัคร เลขาธิการ กกพ. แทน “คมกฤช ตันตระวาณิชย์” เกษียณ 31 พ.ค. 2567

คมกฤช ตันตระวาณิชย์
คมกฤช ตันตระวาณิชย์

เปิดรับสมัคร เลขาธิการ กกพ. คนใหม่ 31 ม.ค.-13 ก.พ. 2567 แทน คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เกษียณ 31 พ.ค. 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงนามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรง ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คาดพิจารณาประกาศผลภายในเมษายน 2567 เพื่อรับตำแหน่งแทนนายคมกริชที่จะเกษียณอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร เลขาฯ กกพ.

สาระสำคัญระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรง ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ.ศ. 2550

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (3) มาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 10 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะคัดเลือก

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จํานวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ประจำเต็มเวลา เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือจนกว่าจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ 7 ของระเบียบ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

(3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง

(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(6) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(9) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

(10) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(12) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(13) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(14) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามความในข้อ 9 ของระเบียบ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจการไฟฟ้าหรือกิจการก๊าซธรรมชาติหรือกิจการอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับกิจการพลังงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

(3) กรณีที่เคยเป็นหรือเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่า

(4) กรณีที่เคยเป็นหรือเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารลำดับที่ 3 ขององค์กร

(5) กรณีที่เคยเป็นหรือเป็นผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐต้องดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ รองเลขาธิการหรือเลขาธิการ

(6) กรณีที่เคยเป็นหรือเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในระดับที่ไม่ต่ำกว่าลำดับที่ ๓ นับจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

(7) มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ ลักษณะผู้นำ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3.การรับสมัครคัดเลือก

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนด ในข้อ 2.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดให้ข้อความอันเป็นเท็จ จะต้องถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัคร หรือถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วิธีการคัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้องเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และจะเรียกผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อมาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

สำหรับการประกาศรายชื่อบุคคลที่สมัครคัดเลือกเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะประกาศรายชื่อการรับสมัครคัดเลือก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 1 ครั้ง ดังนี้

(1) ประกาศครั้งที่ 1 จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(2) ประกาศครั้งที่ 2 จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2567

(3) ประกาศครั้งที่ 3 จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ทราบ ภายในเดือนเมษายน 2567

โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน www.erc.or.th

เงื่อนไขการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อทราบ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปดำเนินการลาออกหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าเลิกประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพื่อมิให้มีคุณลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2557 ดังนี้

1) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินการในกิจการพลังงาน และคู่สมรสของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินธุรกิจหรือ ดำเนินการในกิจการพลังงาน

3) ไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจหรือดำเนินการในกิจการพลังงาน และให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

4) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมิได้ลาออก หรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพภายในกำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการ และจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการใหม่ต่อไป

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ตรวจสอบว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีคุณลักษณะตามข้อ เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อให้มาลงนามในสัญญาจ้าง